Pangkal
JIP MPSS
Sukatan Pelajaran
Tutorial & Kuiz
Contoh Soalan
Rencana & Nota
Ujian Personaliti
Penyelidikan
Latihan Mengajar
Pautan-Pautan

Sebelum Ini Selepas Ini
Penggunaan Grid Repertori dalam Refleksi Praktikum

Kertas ini telah dibentangkan dalam Seminar Penyelidikan Pendidikan 2001 (Anjuran MP Kota Bharu & BPG, Kementerian Pendidikan Malaysia), pada 14 Ogos 2001 di Maktab Perguruan Kota Bharu, Kelantan.
1. Pengenalan
2. Latar Belakang
3. Apa dia Grid Repertori?
4. Mengapa menggunakan Grid Repertori?
5. Bagaimana Menggunakan Grid Repertori?
6. Langkah-langkah Membina Grid Repertori?
7. Contoh-Contoh Penggunaan Grid Repertori
8. Penutup
Rujukan

1. Pengenalan

Rencana ini bertujuan meninjau potensi penggunaan grid repertori dalam refleksi praktikum guru-guru pelatih. Perbincangan akan berkisar di sekitar konsep-konsep asas grid repertori dan dua contoh penggunaan grid repertori dalam membantu guru pelatih melakukan refleksi tentang isu-isu yang dirasakan penting semasa menjalankan praktikum.

2. Latar Belakang

Salah satu keluhan yang sering didengar di kalangan pensyarah penyelia dan guru pembimbing tentang guru pelatih yang menjalankan praktikum ialah kelemahan dalam membuat refleksi tentang amalan di bilik darjah serta perkembangan diri pelatih sendiri. Kebimbangan pensyarah penyelia dan guru pembimbing bukan tidak berasas sebab refleksi guru pelatih merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses pembinaan insane guru dalam program praktikum (BPG, 2000). Justeru itu, salah satu kewajiban guru pelatih ialah menulis jurnal yang bertujuan membantu pelatih merenung, menilai dan menjadikannya sebagai asas untuk mengambil tindakan susulan. Amalan refleksi ini diambil kira dalam secara eksplisitnya dalam borang penyeliaan praktikum PR1 dan PR1/P.

Kepentingan refleksi dalam pendidikan guru tidak dapat dinafikan lagi. Literatur dan kajian yang berkaitan dengan refleksi guru banyak dan mudah diperoleh. Sarjana-sarjana pendidikan seperti Adler (1991), Clift (1991), Cruiskshank (1987), Schon (1983), Richards (1994), Shulman (1984) telah berbincang dengan panjang lebarnya peranan refleksi dalam perkembangan seseorang guru. Selain itu, Christie dan Menmuir (1997) juga membincangakan refleksi guru-guru dari segi teori-teori peribadi serta kerangka interpretif.

Banyak kajian tentang pendidikan guru yang menggunakan teknik grid repertori telah dilakukan di luar negeri. Antaranya ialah kajian Sendan (1995) yang mengkaji sifat dan perkembangan teori-teori peribadi guru-guru Turki; dan Saka (1995) yang meninjau perubahan teori-teori peribadi seorang guru pelatih dalam jangka masa 15 bulan. Suwannatrai (1993) juga menggunakan teknik grid repertori untuk mengkaji perkembangan perspektif pengajaran guru-guru pelatih semasa menjalankan praktikum di Negeri Thai. Selain itu, Keith (1988) menyelideki pengetahuan praktikal guru-guru pelatih tentang sesi-sesi pengajaran yang berjaya dalam bilik darjah manakala Hucklesby (1985) dan Christie dan Menmuir (1997) pula mengkaji konstruk personal guru-guru pelatih tentang kanak-kanak. Semua penyelidik yang disebut menggunakan grid repertori sebagai metodologi untuk menjalankan kajian mereka. Nanum demikian, penggunaan teknik grid repertori dalam penyelidikan pendidikan guru pelatih di Malaysia masih tidak begitu ketara malah jarang sekali ditemui dalam mana-mana kajian kuantitatif mahupun kualitatif.

3. Apa dia Grid Repertori?

Pengasas teknik grid repertori ialah George Kelly yang mula-mulanya menggunakan teknik ini untuk mengkaji pandangan klien-kliennya dalam terapi psikologi klinikal dalam tahun 1950’an. Mengikut Jankowicz (2001), grid repertori merupakan “a simple technique for making the tacit explicit”. Selain itu, Shaw (1984, 14) menyatakan,

A repertory gird is a two way classification of data in which events are interlaced with abstractions in such a way as to express part of a person's system of cross references between his personal observations or experience of the world (elements), and his personal classifications or abstractions of that experience (constructs).'

Grid repertori merupakan suatu teknik penyelidikan kualitatif dan selalunya digunakan oleh pengikut-pengikut aliran psikologi konstruk personal yang pada amnya bernaung di bawah pendekatan kualitatif dan konstruktivis. Namun demikian, grid repertori telah digunakan dalam bidang pendidikan, pengurusan sumber manusia, penyelidikan pasaran, dan perubahan organsisasi (Stewart dan Stewart, 1982).

Secara ringkasnya, grid repertori merupakan suatu matriks atau jadual yang mengandungi angka-angka yang berpaksi elemen (mendatar) dan konstruk (menegak). Elemen diibaratkan sebagai mercu tanda dalam ruang kognitif seseorang mengenai sesuatu perkara. Contoh-contoh elemen yang biasa adalah seperti orang, objek, peristiwa atau aktiviti yang bererti dan penting kepada orang yang hendak ditemudugai. Dengan erti kata lain, ia merupakan kata nama (orang dan objek) dan kata kerja (peristiwa dan aktiviti). Sifat-sifat yang membeza dan mengklasifikasikan satu elemen dengan elemen yang lain dinamakan konstruk. Konstruk merupakan dimensi yang digunakan oleh seseorang apabila ia memikirkan tentang sesuatu elemen dan hubungan elemen tersebut dengan elemen yang lain. Mengikut Kelly, konstruk mempunyai sifat bi-polar iaitu setiap konstruk diganding dengan dua polar yang bertentangan dengannya. Contohnya peramah – pemarah, peramah – pendiam, atau peramah – suka berseorangan. “Peramah” dengan sendirinya tidak memberi penerangan yang jelas dan jitu tanpa mengambil kira makna yang bertentangan dengannya. Justeru itu, konstruk mengikut Kelly adalah berbeza daripada konsep sebab konsep merupakan satu-satu klasifikasi am yang tidak memerlukan kontra atau lawannya manakala konstuks adalah dwi polar yang saling menerangkan.

Isi kandungan grid repertori dipenuhkan dengan angka-angka yang berbentuk ordinal atau kardinal. Ia boleh berbentuk susunan kedudukan elemen mengikut setiap konstruk ataupun mata yang diperuntukkan kepada sesuatu elemen. Isi kandungan grid repertori inilah yang akan menunjukkan bagaimana seseorang mengelompok dan menjarakkan konstruk mengikut pemahamannya.

Andaikan kita ingin membantu seorang pelajar memahami tanggapannya tentang sterotaip kaum dalam ruang kognitifnya. Untuk tujuan itu satu grid repertori tentang suku kaum dibina seperti jadual berikut. Elemen-elemen yang diberikan oleh pelajar itu ialah Dusun, Murut, Melayu, Bugis, Brunei, dan Cina manakala konstruk-konstruk yang digunakannya ialah kaya * miskin, pakaian bergaya * pakaian sederhana, pilih makan * bebas makan, pandai cakap * susah cakap, cepat belajar * lambat belajar, dan kerja desa * kerja bandar.

Jadual 3-1 Grid Repertori Sifat-sifat Suku Kaum di Sabah

ELEMEN-ELEMEN

Konstruk-konstruk

(1) Kaya
*
(6) Miskin

(1) Pakaian bergaya
*
(6) Pakaian sekerhana

(1) Pilih makan
*
(6) Bebas makan

(1) Pandai cakap
*
(6) Susah cakap

(1) Cepat belajar
*
(6) Lambat belajar

(1) Kerja desa
*
(6) Kerja bandar

Dusun

5

3

6

5

5

1

Murut

6

2

5

4

6

2

Melayu

3

4

2

2

3

4

Bugis

4

1

4

1

4

3

Brunei

1

6

1

3

1

5

Cina

2

5

3

6

2

6

4. Mengapa menggunakan Grid Repertori?

If you want to know what is wrong with someone, ask him … he probably knows.

Antara sebab-sebab grid repertori digunakan demi mengkaji konstruk seseorang adalah untuk mengatasi masalah-masalah dan kesan sampingan yang dikaitkan dengan kaedah-kaedah lain seperti temuduga atau borang penyelidikan tinjauan. Mengikut Stewart (1997), tiga masalah besar yang dimaksudkan ialah “interviewer bias”, “specificity” dan “over-dependence on the expert”.

Teknik grid repertori membantu seseorang memahami diri sendiri tentang sesuatu perkara tanpa pengaruh atau prasangka penemuduga. Penemuduga tidak bertanya sebarang soalan yang mempunyai kepentingan diri sendiri. Justeru itu orang yang ditemuduga tidak perlu memberi jawapan yang difikirkan 'betul' dan memuaskan hati penemuduga. Dengan demikian, bias penemuduga dapat diminimumkan.

Masalah "specificity" sering dikaitkan dengan tinjauan yang menggunakan instrumen yang direka untuk sesuatu tujuan yang umum. Oleh sebab setiap orang mempunyai konstruk dan pemahaman yang unik, alat temuduga atau instrumen yang sedia ada tidak dapat mencungkil sepenuhnya pemikiran setiap subjek. Grid repertori adalah bebas dari segi kandungan di mana elemen dan konstruk boleh diperoleh secara bebas daripada orang yang ditemuduga sendiri.

Salah satu cara yang tepat baik untuk mengetahui masalah dan pandangan seseorang adalah dengan menyoal dan menemuduga orang berkenaan. Kaedah temuduga yang biasa sering mengadapi masalah-masalah seperti bias pemerhati dan peranan pakar.

Selain sebab-sebab yang telah dinyatakan, grid repertori adalah berlandaskan satu teori yang utama iaitu teori konstruk peribadi yang diasaskan oleh George Kelly. Antara andaian-andaian teori ini ialah:

1.     Proses pemikiran seseorang disalurkan oleh cara-cara di mana ia meramalkan bagaimana peristiwa-peristiwa berlaku (postulat asas).

Ini bermakna seseorang berorientasikan diri terhadap masa akan datang dan bukan masa-masa lalu. Pendekatan seseorang terhadap cara ia membuat ramalan tentang peristiwa akan datang akan menentukan apa yang dilakukannya sekarang. Postulat ini menganggap setiap individu sebagai seorang ‘ahli sains’ yang sentiasa menerokai dunianya. Justeru itu, tujuan grid repertori sepatutnya adalah untuk membantu individu (bukan penyelidik) memahami diri sendiri. Mengikut Esterby-Smith dan Thorpe, grid repertori bersifat sebuah ‘cermin psikologi’. Manusia diibaratkan sebagai pengguna pengetahuan yang aktif dan bukan penerima yang pasif.

2.     Setiap individu berbeza daripada orang lain dalam konstruksi peristiwa-peristiwa (korolari individualiti).

Kesimpulan ini menyatakan bahawa walaupun dua orang berada dalam suatu keadaan yang sama tetapi mereka akan bertindak balas terhadap keadaan itu dengan cara-cara yang berbeza. Lantaran itu, grid repertori amat peka akan perbezaan individu yang tidak dapat diuji dengan ujian-ujian psikologi dan temuduga yang sedia ada. Selain itu, andaian di sini ialah pengetahuan seseorang individu tidak boleh dianggap sebagai betul atau salah secara objektifnya tetapi hanya dianggap sebagai bermakna kepada individu berkenaan.

3.     Setakat mana seseorang dapat membina pengalaman dengan cara yang serupa dengan orang lain, maka proses psikologi mereka adalah sama (korolari komunaliti).

Ini bererti sekiranya dua orang dapat membina pengalaman dunia dengan cara yang sama, maka dua orang berkenaan tidak unik sepenuhnya. Ini boleh dikaitkan dengan perasaan empati di mana jika seseorang ingin berempati dengan orang lain ia mesti mempunyai konstruk yang serupa dengan orang berkenaan.

4.     Sistem konstruk seseorang berubah apabila ia melakukan  konstruksi peristiwa-peristiwa secara berterusan (korolari pengalaman).

Pada asasnya ini bermakna manusia belajar dan berkembang berdasarkan pengalaman hidup. Ini juga bererti apabila manusia berkembang ia bukan sahaja menambah pengalaman baru malah pandangannya terhadap pengalaman baru juga akan turut berubah.

Dapatlah disimpulkan bahawa penggunaan grid repertori boleh mengatasi kelemahan kaedah temuduga dan tinjauan soalselidik. Tambahan lagi, grid repertori mampu mengoperasikan refleksi seseorang dari kaca mana orang itu sendiri.

5. Bagaimana Menggunakan Grid Repertori?

Untuk menghasilkan suatu grid repertori yang lengkap, seorang penemuduga harus melalui beberapa langkah yang mudah. Langkah-langkah ini adalah begitu mudah sehingga ia boleh dibuat dengan menggunakan perisian komputer yang berbentuk interaktif. Contoh perisian komputer yang bertujuan untuk membina dan menginterpretasikan grid repertori adalah seperti Gridstat, Repgrid, Circumgrids, Webgrid, Windgrid, Omnigrid dan sebagainya. Bagaimanapun jika grid repertori diperoleh oleh seorang penemuduga, maka grid repertori itu akan menjadi lebih bererti dan mendalam implikasinya.

6. Langkah-langkah Membina Grid Repertori
6.1 Langkah 1: Fokus Grid

Setiap grid repertori yang dihasilkan adalah untuk meninjau sistem konstruk seseorang tentang sesuatu perkara atau domain. Fokus ini perlu dijelaskan kepada orang yang ditemuduga agar ia dapat menumpukan perhatian kepada persoalan yang ingin diterokai. Contohnya, guru pelatih ingin meneliti pemahamannya tentang murid-murid atau aktiviti dan tugas sekolah semasa menjalankan praktikum.

6.2 Langkah 2: Pemilihan Elemen

Elemen-elemen merupakan sampelan item-item daripada domain yang ingin dikaji. Contoh-contoh elemen adalah seperti guru, murid, aktiviti ketika menjalankan praktikum, dan pekerjaan. Mengikut Stewart (1999), pemilihan elemen yang salah akan menyebabkan grid repertori tidak dapat digunakan dengan baik.

Antara perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan ketika memilih elemen ialah:

1.     Elemen-elemen mestilah konkrit dan diskret.

 Selain itu, elemen seharusnya berbentuk homogen di mana setiap elemen membawa wajaran yang sama.

2.     Jangan menggunakan hujung konstruk sebagai elemen.

Contohnya jika kita ingin mengkaji ciri-ciri guru yang berkesan, elemen yang diambilkira mestilah guru-guru dan bukan kemimpinan, pengurusan dan motivasi.

3.     Elemen tidak boleh saling bertindih.

Contohnya jika kita bertujuan meninjau persepsi pelatih tentang tugas semasa praktikum maka elemen seperti “mengawal disiplin murid” dan “mengajar” adalah tidak sesuai kerana kedua-dua aktiviti itu saling bertindih dan tidak bebas dari satu sama lain.

Terdapat tiga strategi untuk pemilihan elemen: penemuduga boleh sediakan senarainya sendiri, orang yang ditemuduga memberi senarai elemen, atau cantuman elemen daripada penemuduga dan orang yang ditemuduga. Sesungguhnya strategi pertama mempunyai bias penemuduga yang lebih daripada strategi-strategi yang lain.

6.3 Langkah 3: Mencungkil Konstruk

Tujuan langkah ini adalah untuk mencungkil konstruk subjek tentang elemen-elemen yang telah didapati dalam langkah kedua. Dalam langkah ini, tiga elemen diambil dan ditujukan kepada subjek. Nama elemen ditulis secara berasingan pada kertas dan disusun dalam bentuk segi tiga. Subjek diminta mengumpulkan dua elemen atas sifat atau sebab yang sama tetapi bertentangan atau berbeza dengan elemen yang lain. Perbandingan dan perbezaan di sini mestilah merujuk kepada tujuan grid repertori dibuat. Contohnya jika kita ingin mencungkil konstruk berdasarkan nama-nama pensyarah sebagai elemen, maka subjek akan diminta memikirkan konstruk yang berkaitan dengan keberkesanan pengajaran pensyarah dalam bilik kuliah. Sifat atau sebab bagi kedua-dua elemen yang dikumpulkan dianggap sebagai polar emergent manakala sifat atau sebab bagi elemen yang dianggap berbeza dinamakan sebagai polar implisit atau kontrast. Konstruk (polar emergent dan implisit) direkod dan proses ini diulang sehingga subjek tidak lagi dapat memberi apa-apa konstruk yang baru.

Selepas itu, tiga lagi elemen ditujukan kepada subjek dan proses pencungkilan konstuk diulang sehingga semua kombinasi elemen telah ditujukan kepada subjek. Contohnya jika terdapat 6 elemen, jumlah kombinasi kelompok bertiga ialah 20. Bagaimanapun ini tidak bererti subjek semestinya membuat perbandingan dan perbezaan bagi semua kombinasi. Pencungkilan boleh berhenti apabila dirasakan bahawa bilangan konstruk telah memadai.

Seterusnya, subjek diminta menyemak nama-nama konstruk dan membuat perubahan jika perlu. Adakalanya subjek akan mengumpulkan semula konstruk yang dicungkilkan atau menambahkan konstruk-konstruk lain yang belum dimasukkan.

Stewart (2000) telah menyenaraikan beberpa petua untuk mencungkilkan konstruk yang lebih berkesan. Antaranya ialah

a)     Konstruk hendaklah dwi-polar.

Sesuatu konstruk merupakan satu skala di mana semua elemen boleh dipangkat atau dimarkatkan. Justeru itu ia mesti mempunyai dua polar yang jelas. Adalah tidak begitu sesuai jika konstruk berbentuk peramah dan tak peramah sebab peramah mempunyai kontrast yang berbagai-bagai seperti serius, pendiam, sombong dan kata-kata lain mengikut pemahaman subjek. Subjek boleh disoal untuk menghuraikan polar yang berbeza dan tidak semestinya memberi satu perkataan sahaja.

b)     Konstruk hendaklah menepati matlamat

Supaya konstruk menepati focus grid repertori, subjek mesti diminta untuk membuat perbandingan dengan merujuk kepada isu yang ingin dikaji.

c)     Penyusunan secara fizikal adalah penting

Adalah penting supaya subjek diberi peluang menyusun elemen-elemen secara fizikal. Elak daripada menyenaraikan tiga elemen dan menyuruh subjek membuat perbandingan.

d)     Konteks penuh

Salah satu cara untuk mendapat konstruk ialah mempamerkan semua elemen di atas meja dan subjek diminta mencari dua yang mempunyai persamaan. Selepas itu, subjek diminta memilih satu elemen yang paling berbeza dengan kedua-dua elemen yang dipilih.

6.4 Langkah 4: Mengaitkan Konstruk kepada Elemen

Untuk menghasilkan grid repertori yang lengkap, elemen-elemen ditulis sebagai barisan manakala konstruk-konstruk dicatatkan sebagai nama lajur pada suatu hamparan. Selepas itu, subjek diminta memangkatkan elemen-elemen bagi setiap konstruk. Contohnya jika terdapat 8 elemen, pangkat 1 diberi elemen yang paling sama dengan polar emergent manakala pangkat 8 diberikan kepada polar implisit. Semua elemen diatur di antara dua polar bagi setiap konstruk. Contohnya ialah Jadual 7-1 dan Jadual 7-2.

Grid repertori juga boleh dihasilkan dengan memarkatkan semua elemen bagi setiap konstruk. Skala markat Likert boleh berbentuk 5 mata atau 7 mata. Ini bererti subjek boleh memberi markat 1 hingga 5 untuk menunjukkan kekuatan sesuatu elemen pada paksi konstruk.

6.5 Langkah 5: Menganalisa Grid

Terdapat banyak cara dan perisian komputer khas untuk menganalisa grid repertori. Salah satu cara yang mudah ialah analisis kluster hieraki dengan menggunakan perisian SPSS. Angkubah pada lajur pertama ialah elemen diikuti dengan nama-nama konstruk. Semasa mendefinisikan lajur elemen, tetapkannya sebagai ‘string’. Semua data dari jadual grid repertori dimasukkan dalam hamparan SPSS seperti rajah berikut:

 

Hasil analisis kluster heiraki SPSS akan menghasilkan dendrogram seperti Rajah 7-1, Rajah 7-2, Rajah 7-3 dan Rajah 7-4.

Analisis grid sebaik-baiknya dibuat bersama-sama dengan subjek. Tugas penemuduga bukan membuat interpretasi terhadap hasil grid repertori tetapi membantu subjek memahami sesuatu isu. Dendrogram ditunjukkan kepada subjek agar ia dapat mengenelpasti tema atau corak yang wujud. Selain itu, subjek juga diminta memikirkan sebab-sebab wujudnya gugusan konstruk dan elemen.

7. Contoh-contoh Grid Repertori Dalam Refleksi Praktikum

Berikut dihuraikan dua contoh bagaimana grid repertori digunakan untuk membantu pelatih melakukan refleksi tentang aspek-aspek praktikum. Kedua-dua contoh melibatkan pelatih semester 4 yang telah menamatkan Praktikum Fasa I.

7.1 Aktiviti Praktikum

Sebaik sahaja tamatnya praktikum, Noranis mengadu bahawa ketika menjalankan praktikum, ia terlalu dibebankan dengan tugas-tugas sekolah. Maka untuk membantunya mengoperasikan refleksinya tentang tugas dan aktiviti yang telah dilakukannya semasa praktikum, satu grid repertori diperoleh selepas temuduga yang memakan masa selama 45 minit. Elemen-elemen yang diberikan oleh pelatih ini adalah mengajar, memimpin perhimpunan, bertugas sebagai guru ganti, membuat alat bantu mengajar, menghasilkan bahan bacaan, dan menulis rancangan pengajaran harian manakala 14 konstruknya ialah .(1) diri guru pelatih/semua guru, (2) ikut jadual sekolah/kepentingan praktikum, (3) berhadap murid/tambah pengalaman mengajar, (4) libat kos/libat tenaga sahaja, (5) untuk pelajar/untuk guru pelatih, (6) bukan tugas praktikum/tugas praktikum, (7) tertekan/gembira, (8) tidak mencapai pengajaran dan pembelajaran/mencapai pengajaran dan pembelajaran, (9) setiap hari/setiap minggu, (10) berkait pengajaran/tidak berkait pengajaran, (11) kurang penting/penting, (12) tak libat pelajar/libat pelajar, (13) susah/senang, dan (14) kawal murid/berfikir sendiri.

Jadual berikut menunjukkan grid repertori yang lengkap dengan elemen-elemen, konstruk-konstruk serta pangkatan yang dicunkilkan daripada Noranis.

Jadual 7-1 Grid Repertori Noranis Tentang Aktiviti Semasa Praktikum

Elemen

Konstruk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

mengajar

1

6

6

6

6

6

6

6

1

1

6

6

6

3

perhimpunan

6

2

1

4

5

3

3

2

6

5

1

5

3

2

guru ganti

5

3

2

5

4

2

2

1

4

6

2

3

2

1

Abm

3

5

5

2

3

4

4

4

3

3

5

2

4

5

bahan bacaan

4

1

3

1

1

1

1

3

5

4

3

4

1

4

Rph

2

4

4

3

2

5

5

5

2

2

4

1

5

6

Analisis kluster dengan menggunakan SPSS bagi elemen menghasilkan dendrogram seperti rajah berikut:

Rajah 7-1 Dendogram Yang Menggunakan Pautan Purata (Antara Kelompok) – Elemen

                                Rescaled Distance Cluster Combine

        C A S E         0         5        10        15        20        25

  Label            Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

  4 abm              4   тытттттттттттттттттттттттттш

  6 rph              6   тч                         щтттттттттттттттттттттш

  1 mengajar         1   тттттттттттттттттттттттттттч                     у

  2 perhimpunan      2   тттытттттттттттттттш                             у

  3 guru ganti       3   тттч               щтттттттттттттттттттттттттттттч

  5 bahan bacaan     5   тттттттттттттттттттч

 

Secara amnya, bagi subjek ini, aktiviti menyediakan alat bantu mengajar dan rancangan pengajaran harian mempunyai persamaan yang paling kuat dan merupakan satu kluster yang jelas. Begitu juga tugas sebagi guru pengganti dan guru penyelia perhimpunan. Kesemua aktiviti praktikum boleh dibahagikan kepada dua kelompok iaitu satu kluster yang berkaitan secara langsung dengan pengajaran seperti menyediakan alat bantu mengajar, menulis rancangan mengajar serta mengajar dan satu lagi kluster yang terdiri daripada tugas guru gantian, guru penyelia perhimpunan dan membuat bahan bacaan.

Dengan menggunakan perisisan yang sama, satu dendrogram bagi konstruk diperoleh dan ditunjukkan seperti rajah berikut:

Rajah 7-2 Dendogram Yang Menggunakan Pautan Purata (Antara Kelompok) – Konstruk

                        Rescaled Distance Cluster Combine

    C A S E      0         5        10        15        20        25

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

    TERTEKAN    7   тш 

  SUSAH      13   тфтш

  BUK_PRAK    6   тчщтттш

  JADUAL_S    2   тттч   щтттттттттш

  HADAP_M     3   тытш   у         у

  KRG_PTG    11   тчщтттч         щтттттттттш

  T_C_PNP     8   тттч             у         у

  KAWAL_M    14   тттттттттттттттттч         щтттттттттттттттттттттш

  L_KOS       4   тттытттттттттш             у                     у

  U_PLJR      5   тттч         щтттттттттттттч                     у

  T_L_PLJR   12   тттттттттттттч                                   у

  DIRI_GP     1   тытш                                             у

  KAIT_PNP   10   тчщтттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттч

  S_HARI      9   тттч

Dendrogram di atas menunjukkan konstruk-konstruk seperti tertekan, susah dan bukan berkaitan dengan praktikum tidak menunjukkan perbezaan. Selain itu, konstruk “berhadapan dengan murid” dan “kurang penting” dikumpulkan dalam kluster yang sama; begitu juga “untuk diri guru pelatih” dan “berkait dengan pengajaran dan pembelajaran”. Kedua-dua dendogram ditunjukkan kepada Noranis untuk membantunya membuat renungan.

Mengikut Noranis (2001),

“Daripada carta, enam aktiviti yang telah saya lakukan sepanjang praktikum ialah membuat ABM, membuat RPH, mengajar, mengikut perhimpunan, menjadi guru ganti bagi kelas yang tiada guru dan menyediakan bahan bacaan murid. Membuat RPH, ABM dan mengajar adalah tergolong dalam satu aktiviti yang berkait rapt di mana ia merupa satu kewajipan atau kemestian yang dilakukan semasa praktikum dan dalam RPH dan ABM pula ia adalah dua aktiviti yang berkait rapat dan dilakukan sebelum p&p berlangsung. Manakala tiga aktiviti lagi iaitu perhimpunan, guru gantidan menyediakan bahan bacaan adalah tergolong dalam aktiviti yang boleh dilakukan oeh guru lain dan tidak semestinya melibatkan guru pelatih. Perhimpunan dan guru ganti pula berkait rapt kerana aktiviti ini adalah melibatkan guru berhadapan dengan murid.

Daripada aktiviti di atas dan melalui pengalaman saya setelah menjalani aktiviti ini, saya boleh membahagikan pengalaman aktiviti saya kepada dua bahagian, iaitu perkara yang mesti saya lakukan sendiri dan yang boleh dilakukan tanpa kehadiran saya. Dalam aktiviti yang saya mesti lakukan ia memang melibatkan saya dan berkaitan dengan p&p dan dilakukan tanpa kehadiran saya ialah ia melibatkan kos dan pelajar serta pandangan saya terhadap aktiviti tersebut dan pandangan saya aktiviti yang saya lakukan ialah mengawal murid dan merupakan aktiviti yang kurang penting yang menyebabkan saya kurang senang.

Dengan menggunakan carta yang diberi, saya lebih mudah merumus refleksi yang saya sediakan.”

7.2 Sifat Murid-murid

Salah satu fokus refleksi Anne ialah kawalan murid. Justeru itu, satu grid repertori tentang tingkah laku murid semasa pengajarannya dihasilkan untuk membantu Anne membuat refleksi tentang bagaimana ia menanggap murid-muridnya. Anne menamakan 6 orang murid sebagai elemen dan 8 konstruk iaitu (1) pendiam/suka cakap, (2) buat kerja/tidak buat kerja, (3) pandai/lemah, (4) tumpu perhatian/tidak tumpu perhatian, (5) aktif menjawab soalan/tidak aktif menjawab soalan, (6) memberi kerjasama/buat kerja sendiri, (7) jawab dengan betul/jawab salah, dan (8) buat kerja sendiri/tiru kerja orang lain.

Jadual 7-2 Grid Repertori Anne Tentang Sifat Murid-murid

ELEMEN

Konstruk

1

2

3

4

5

6

7

8

Yusrie

1

4

4

4

6

3

4

4

Nasri

5

5

5

5

2

5

5

5

Asraf

2

3

3

3

5

4

3

3

Mazli

6

6

6

6

4

6

6

6

Jeffle

3

2

2

2

3

2

2

2

Paulus

4

1

1

1

1

1

1

1

Analisis kluster oleh SPSS menghasilkan dendrogram seperti Rajah 7-3 dan Rajah 7-4. Dalam Rajah 7-3, jelasnya Anne telah mengumpulkan murid-muridnya dalam tiga kumpulan yang nyata iaitu Yusrie dan Asraf, Jeffle dan Paulus, dan Nasri dan Mazli. Bagaimanapun, pasangan Nasri dan Mazli merupakan pasangan yang lebih berbeza daripada kelompok Yusrie, Asraf, Jeffle dan Paulus. Dari segi konstruk-konstruk, didapati Anne telah menganggap konstruk-konstruk seperti “jawab dengan betul”, “buat kerja sendiri”, “buat kerja”, “pandai”, “memberi tumpuan” mempunyai persamaan yang erat. Sebaliknya, konstruk “aktif menjawab” dan “pendiam” diasingkan daripada konstruk-konstruk lain.

Rajah 7-3 Dendogram Yang Menggunakan Pautan Purata (Antara Kelompok) – Elemen

                        Rescaled Distance Cluster Combine

    C A S E      0         5        10        15        20        25

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

  yusrie      1   тытттттттттттттттттттттттттш

  asraf       3   тч                         щтттттттттттттттттттттш

  jeffle      5   тттытттттттттттттттттттттттч                     у

  paulus      6   тттч                                             у

  nasri       2   тттытттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттч

  mazli       4   тттч

 

Rajah 7-4 Dendogram Yang Menggunakan Pautan Purata (Antara Kelompok) –Konstruk

                         Rescaled Distance Cluster Combine

    C A S E      0         5        10        15        20        25

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

  J_BETUL     7   тш

  K_DIRI      8   тъ

  B_KERJA     2   тфтш

  PANDAI      3   тъщтттттттттттттттттттттттттттттттттш

  TUMPUAN     4   тчу                                 щтттттттттттш

  KERJA_S     6   тттч                                 у           у

  PENDIAM     1   тттттттттттттттттттттттттттттттттттттч           у

  A_JAWAB     5   тттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттч

Tindakbalas Anne selepas meneliti dendrogram-dendrogram yang dihasilkan oleh grid repertori tersebut adalah seperti berikut:

“Semasa saya menjalani Praktikum Fasa I, saya menghadapi masalah membahagikan murid mengikut kumpulan serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran kadang kala kurang lancar. Ini disebabkan murid-murid mempunyai pelbagai sifat dan kebolehan yang berbeza. Namun sebelum membuat kajian mengenai sifat murid, saya hanya membezakan kumpulan mengikut kedudukan murid serta mengajar tanpa menghiraukan sifat-sifat murid yang berbeza.

Keadaan ini akan berubah pada Praktikum Fasa II, setelah pensyarah Encik Ng Kim Choi (sic) membuat kajian selidik dengan saya mengenai sifat-sifat murid, iaitu pada mulanya saya akan menyenaraikan nama 6 orang murid di 6 keping kertas. Kemudian menyatakan serta catatkan sifat-sifat yang terkandung pada setiap murid tersebut semasa guru menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya berpasangkan setiap murid yang berlainan untuk mengenal pasti sifat-sifat mereka sama atau tidak. Dalam kajian ini, terdapat 8 sifat yang terkandung dalam murid-murid tersebut iaitu jawab betul, kerja sendiri, buat kerja, pandai, tumpuan, kerjasama, pendiam dan aktif menjawab. Antara konstruk tersebut, didapati Paulus merupakan murid yang terbaik manakala Mazli merupakan murid yang paling lemah sekali.

Tujuan membuat kajian ini, ia dapat memudahkan guru mengetahui sifat-sifat murid secara mendalam untuk memudahkan menjalani aktiviti pengjaran dan pembelajaran di dalam kelas serta membahagikan kumpulan. Ini disebabkan guru dapat menjalankan tugasnya mengikut sifat-sifat murid dan pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Semasa mengajar, guru dapat mengetahui siapa yang certik dan siapa yang lemah, suapay guru boleh tumpu perhatian kepada murid yang lemah manakala murid yang cerdik boleh mengikuti aktiviti pengayaan atau membantu guru untuk membimbing murid yang lemah. Selain itu, guru yang ingin membuat aktiviti secara berpasangan boleh membahagi mengikut sifat-sifat murid yang hampir sama supaya mereka dapat bekerjasama.

Oleh itu, saya akan menggunakan cara kajian ini untuk mengkaji pengajaran saya semasa Praktikum Fasa II yang akan datang supaya memudahkan dalam pengajaran dan pembelajaran saya dan dapat berjalan dengan lancar dan berkesan.”

8. Penutup

Teknik grid repertori merupakan satu teknik alternatif yang berpotensi untuk membantu pelatih membuat refleksi selain daripada kaedah menulis jurnal. Pada masa kini, banyak tumpuan diberikan kepada penulisan jurnal untuk memupuk dan menilai refleksi pelatih khasnya dalam masa praktikum. Penggunaan teknik grid repertori tidak bererti pelatih tidak perlu menulis jurnal. Ia merupakan satu teknik yang bebas daripada bias pensyarah untuk memahami diri dan berupaya menjadi titik tolak perbincangan di antara pensyarah dan pelatih untuk memperbaiki amalan refleksi.

 

Rujukan

Adler, S. (1991) The reflective practioner and curriculum of teacher education. Journal of Education for Teaching, 17(2), 139 - 148.

Brook, J.A. (1992). Use of the Repertory Grid in Career Counseling. Career Development Quarterly. 41(1), 39 - 50.

Christie, D.F.M. & Menmuir, J.G. (1997). The Repertory Grid as a Tool for Reflection in the Professional Development of Practitioners in Early Education. Teacher Development. 1(2), 205 – 218.

Clift, R.T. (1991). Encouraging reflective practice in education. An analysis of issues and programs. New York: Teachers College, Colmbia University.

Cruikshank, D.R. (1987). Reflective Teaching the preparation of students of teaching: reston, VA, Association of Teacher Education.

Easterby-Smith, M & Thorpe, R. (1996). Using Repertory Grids in Management. Journal of European Industrial Training. 20(3), 3, 28.

Hillier, Y. (1998). Informal Practitioner Theory: Eliciting The Implicit. Studies in The Education of Adults, 30(1), 35, 18.

Hucklesby, S.C. (1985) A Study of Teacher Education Students’ Personal Constructs About Children (Repertory Grid). PHD Thesis. University of Illinois At Urbana-Champain.

Jankowicz, Di. (2001). Why Does Subjectivity Make Us Nervous? Making the tacit explicit. Journal of Intellectual Capital. 2 (1), 61 – 73.

Keith, M. J. (1988). A Student Teacher’s Practical Knowledge of Success in Classroom Lessons. PHD Thesis. Univeristy of Tennessee.

Marsden, D. & Littler, D. (2000). Repertory Grid Technique – An Interpertive Research Framework. European Journal of Marketing. 34(7), 816-834.

Mayer, R.H. (1987) The Development of the Beliefs/Practice Relationship of Two Dtudent Teachers: A Discussion of the Student Teaching Experience. PHD Thesis. The Pennsylvania State University.

Peters, W.L. (1994). Repertory Grid as a Tool for Training Needs Analysis. The Learning Organization. 1(2), 23 – 28.

Richards, C.J. & Lockhart, C. (1991). Reflective teaching in second language classrooms. Cambridge: Cambridge University Press.

Roberts, J. (1999). Personal Construct Psychology as a framework for research into teacher and learner thinking. Language Teaching Research. 3(2), 117 – 144.

Schon, D (1983). The reflective practitioner. New York: Basic Book.

Sendan, F. & Roberts, J. (1998). Orhan: a case study in the development of a student teacher’s personal theories. Teachers and Teaching; theory and practice. 4(2) 229 – 244.

Solas, J. (1990). Effective Teaching As Construed By Social Work Students. Journal of Social Work Education. 26 (2), 145-154.

Stewart, V. (1978). Business Applications of Repertory Grid. Enquire Within Developments Limited. http://www.EnquireWithin.co.nz.

Suwannatrai, W. (1993). Practicum Experiences And The Development OF Teaching Perspectives Of Student Teachers In Thailang. PHD Thesis. University of Alberta (Canada).

Wheeler, S. (2000). What Makes A Good Counsellor? An Anlysis of Ways In Which Counsellor Trainers  Construe Good And Bad Counselling Trainees. Counselling Psychology Quaterly. 13(1), 65 – 84.

Zuber, S. (1988). Eliciting personal constructs of research, teaching and/or professional development. In J. Steele and J.G. Hedberg (eds), Designing for Learning in Industry and Education, 126-135. Proceedings of EdTech’88. Cancerra: AJET Publications. http://cleo.murdoch.edu.ag/gen/aset/confs/edtech88/zuber-skerritt.html

Jabatan Ilmu Pendidikan
Maktab Perguruan Sandakan
Beg Berkunci No. 31,
90009 Sandakan, Sabah.
Tel: 089-218610
Faks: 089-213814
Disediakan oleh:
Ng Kim Choy (M.Tech.Mgt.,B.A. (Hons.), Dip.Ed.),
Ketua Jabatan, Jabatan Ilmu Pendidikan, MPSS.
8 Mei 2001
http://www.teachersrock.net