Pangkal
JIP MPSS
Sukatan Pelajaran
Tutorial & Kuiz
Contoh Soalan
Rencana & Nota
Ujian Personaliti
Penyelidikan
Latihan Mengajar
Pautan-Pautan

Sebelum Ini Selepas Ini
Menu Pelbagai Kecerdasan

horizontal rule

Dalam merancang aktiviti pembelajaran, guru boleh memikirkan apakah kecerdasan yang sesuai dengan konsep serta isi kandungan. Linda Campbell (lindacam@premier1.net) mencadangkan beberapa aktiviti dalam bentuk menu pengajaran dan pembelajaran yang boleh dijadikan panduan dalam rancangan mengajar.

Selain itu, guru boleh menggunakan menu itu untuk merancang kerja rumah pelajar dan pelajar diberi kebebasan untuk memilih kaedah-kaedah yang digemari untuk mempelajari sesuatu tajuk.

Menu Kecerdasan

Linguistik

Lojik-Matematik

Kinestetik

Visual

Muzik

Interpersonal

Intrapersonal

Naturalis

Menu Linguistik

bulletGunakan kaedah bercerita untuk menerangkan ...
bulletLangsungkan perbahasan tentang ...
bulletKarangkan sajak, mitos, legenda, berita, rencana mengenai ...
bulletCiptakan program "radio talk show" tentang ...
bulletLakukan temubual dengan ... tentang ...

Menu Lojik-Matematik

bulletTerjemahkan ... dalam bentuk rumus matematik
bulletReka dan jalankan suatu ujikaji tentang ...
bulletBuat suatu "syllogisms" untuk mendemostrasikan ...
bulletCiptakan sesuatu analogi untuk menjelaskan ...
bulletHuraikan corak atau simetri dalam ...

Menu Kinestetik

bulletLakukan gerakan atau suatu siri gerakan untuk menjelaskan ...
bulletReka tugasan atau kad teka-teki untuk ...
bulletBina atau konstruk ...
bulletRancang dan jalankan suatu lawatan lapangan untuk ...
bulletBawa bahan-bahan amali untuk menunjukkan ...

Menu Visual

bulletMencarta, memeta, menggugus, menggambar ...
bulletCipta tayangan slaid, pita video, atau album gambar tentang ...
bulletReka sesuatu bahan seni untuk mendemostrasikan ...
bulletBina permainan papan atau kad untuk menunjukkan ...
bulletRajahkan, lukiskan, lakarkan, ukir atau pahatkan ...

Menu Muzik

bulletBuat persembahan dengan diiringi oleh muzik tentang ...
bulletNyanyikan rap atau lagu untuk menjelaskan ...
bulletTunjukkan corak ritma dalam ...
bulletJelaskan persamaan muzik dalam sebuah lagu dengan ...
bulletBuat suatu alat muzik dan gunakannya untuk menunjukkan ...

Menu Interpersonal

bulletAdakan mesyuarat untuk ...
bulletDengan sengajanya, gunakan kamahiran sosial untuk mempelajari ...
bulletLibatkan diri dalam projek khidmat untuk ...
bulletAjar rakan anda tentang ...
bulletBerlatih memberi dan menerima maklum balas tentang ...
bulletGunakan teknologi untuk ...

Menu Intrapersonal

bulletHuraikan ciri-ciri diri yang membantu anda menjayakan ...
bulletTetapkan sesuatu matlamat dan berusaha mencapainya
bulletHuraikan salah satu nilai peribadi tentang ...
bulletTulis jurnal tentang ...
bulletNilaikan kerja-kerja sendiri dari segi ...

Menu Naturalis

bulletCiptakan buku nota pemerhatian tentang ...
bulletHuraikan perubahan dalam persekitaran tempatan atau global
bulletPeliharakan haiwan perliharaan, taman bunga atau taman rekreasi.
bulletGunakan teropong, mikroskop dan kantu pembesar untuk ...