Pangkal
JIP MPSS
Sukatan Pelajaran
JPT Kerja Kursus
Tutorial & Kuiz
Contoh Soalan
Rencana & Nota
Ujian Personaliti
Penyelidikan
Latihan Mengajar
Pautan2

Sebelum Ini Selepas Ini
Panduan Menduduki Ujian Terbuka (OBT)

horizontal rule

Didrafkan oleh Ng K.C. dan dimurnikan oleh Mohd Kornain Hashim & Tan K.P.

Mulai 2001, pelatih KDPM akan dikehendaki menduduki Ujian Bawa Pulang (THT) dan Ujian Terbuka (OBT) bagi Semester 2 dan Semester 4. Memandangkan ini merupakan satu perkembangan baru, maka panduan ini disediakan untuk membantu pelatih yang akan menduduki ujian tersebut.

1       Apakah itu Ujian Terbuka (OBT)?

OBT terdiri daripada pelbagai bentuk. Dalam bentuk pertama, calon dikehendaki menduduki peperiksaan (seperti ujian tradisional) yang ditetapkan masa dan tempat dan calon dibenarkan menggunakan bahan rujukan. Bentuk OBT yang dicadangkan oleh BPG ialah bentuk ini. Selain itu, bentuk kedua mempunyai ciri-ciri bentuk pertama tetapi calon dimaklumkan tentang soalan terlebih dahulu. Bentuk ketiga merupakan ujian bawa pulang (take home), iaitu soalan diberi kepada calon untuk dijawab di tempat pilihan dan skrip jawapan dikembalikan dalam masa yang ditetapkan. Bentuk ini hanya boleh dilaksanakan jika calon mematuhi dan menghormati sistem peperiksaan ini seperti yang diamalkan di Univeristi Stanford.

2       Apakah objektif OBT?

Antara objektif OBT adalah seperti berikut.

bullet

Melatih pelajar mengaplikasikan pengetahuan untuk menaakul dan menggunakan pemikiran aras tinggi dalam menyelesaikan masalah,

bullet

Mengurangkan gangguan emosi pelajar semasa peperiksaan,

bullet

Melatih pelajar memilih dan menggunakan maklumat dengan tepat, dan

bullet

Menghubungkaitkan proses pengajaran pembelajaran dengan penilaian secara berkesan.

3       Apakah format OBT bagi KDPM Semester 2 dan 4?

Butiran penting bagi OBT bagi KDPM adalah seperti berikut:

bullet

Bilangan soalan: 3

bullet

Bentuk soalan: Esei Gerak Balas Terbatas (Jawapan pendek) dan Gerak Balas Lanjutan (jawapan panjang)

bullet

Aras Kognitif Soalan: Aras 3 – 6 Taksonomi Bloom

bullet

Masa: 2 jam

4       Adakah bahan rujukan dihadkan?

Akses kepada bahan rujukan dihadkan kepada bilangan buku, helaian nota dan formula yang ditetapkan dan akses yang tanpa had kepada sebarang kuantiti buku, nota dan formula.

5       Adakah OBT lebih mudah berbanding dengan ujian tradisional (tertutup dan biasa)?

Biasanya OBT adalah lebih susah dan mengukur aras kognitif yang lebih tinggi berbanding dengan ujian tradisional. Di pusat pengajian tinggi seperti di maktab-maktab perguruan, calon harus dilengkapi dengan kemahiran dan kebolehan intelek yang lebih canggih. Dalam OBT calon harus menunjukkan kebolehan dari segi kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan penilaian.

6       Apakah kemahiran yang akan diuji dalam OBT?

Kemahiran untuk mengingati isi pelajaran tidak lagi dipentingkan dalam OBT. Apa-apa yang tersurat dalam buku dan dapat disalin tidak diberi markah. Aspek dan kemahiran yang akan diuji termasuklah:

bullet

Aplikasi pengetahuan, teori, prinsip, dan formula

bullet

Bukti ‘minda terlatih’ (trained mind) seperti kebolehan menanggap konseptual, pemikiran kritis dan analisis)

bullet

Keupayaan untuk pembelajaran autonomi (kematangan dan kebebasan pemikiran, potensi untuk mengaplikasi dan membina pengetahuan),

bullet

Kemahiran yang diperlukan untuk berfungsi di tempat kerja dan situasi sebenar (biasanya soalan berbentuk kes kajian dan senario)

7       Apakah implikasi OBT kepada pembelajaran?

Implikasi pertama ialah anjakan paradigma dalam pembelajaran. Pembelajaran tidak lagi bersifat asimilasi maklumat yang disampaikan semata-mata. Pembelajaran akan beranjak dari hafalan dan replikasi fakta kepada kemahiran berfikir asas tinggi seperti kefahaman, sintesis, penilaian, penyelesaian masalah dan penciptaan pengetahuan.

Peranan dan tanggungjawab pelajar turut berubah. Pelajar tidak boleh bergantung kepada guru sahaja. Pelajar terpaksa melibatkan diri secara aktif dalam semua aspek pembelajaran. Peranan pelajar termasuk:

bulletDekod (menafsir) maklumat,
bulletMenyiasat,
bulletMengaplikasi/mengadaptasi,
bulletKolaborasi, dan
bulletMenjana pengetahuan baru.

Persediaan untuk menghadapi OBT juga berubah. Dari segi persediaan, calon dikehendaki belajar untuk memperoleh kefahaman dan bukan mengingat apa-apa yang telah dipelajari. Di samping itu, nota dan bahan rujukan perlu disediakan dan disusun dengan baik agar mudah dan cepat diperoleh semula.

8       Apakah bentuk rubik untuk soalan OBT?

Rubik atau peraturan memberi markah adalah seperti berikut.

Markah

Gred

Kriteria

Penguasaan isi kandungan

Kefahaman terhadap konsep soalan

Penguasaan kemahiran proses berfikir

Persembahan & gaya bahasa

90 – 100

A

Cemerlang

Cemerlang

Cemerlang

Cemerlang

80 – 89

A-

75 – 79

B+

Kepujian

Kepujian

Kepujian

Kepujian

70 – 74

B

65 – 69

B-

60 –64

C+

Sederhana

Sederhana

Sederhana

Sederhana

55 – 59

C

50 – 54

C-

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

40 – 49

D+

30 – 39

D

Lemah/Gagal

Lemah/Gagal

Lemah/Gagal

Lemah/Gagal

0 – 29

E

9       Apakah kriteria pemarkahan OBT?

Pemarkahan akan mengambil kira:

bullet

Isi kandungan (fakta huraian dan contoh yang difahami secara mendalam

bullet

Kefahaman konsep (kefahaman calon mengenai idea utama)

bullet

Proses pemikiran calon (apakah jenis-jenis proses berfikir semasa calon menjawab)

bullet

Kemahiran komunikasi/persembahan (sebaik mana calon boleh menyampaikan hujah, gaya bahasa)

bullet

Wajaran pemarkahan isi kandungan tidak melebihi 60%

bullet

Pamarkahan OBT adalah berdasarkan kaedah holistik

10    Apakah yang patut dielakkan dalam OBT?

10.1          Jangan panik

Jangan terlalu risau kalau anda tidak pernah menduduki OBT. OBT adalah seperti membuat tugasan di rumah kecuali masa dan tempat dihadkan, serta anda tidak boleh meminta bantuan daripada orang lain.

10.2          Jangan pandang ringgan OBT

OBT lebih mencabar berbanding ujian tertutup. Menyatakan formula atau fakta sahaja tidak mendatangkan markah kerana calon dianggap menyalinnya daripada bahan rujukan. Walaupun anda tidak banyak menghadapi tekanan untuk menghafal dan mengingati fakta asas, namun anda perlu mengaplikasi, menganalisis, menghasil, dan menilai fakta asas dan pengetahuan sedia ada.

10.3          Jangan menulis terlalu banyak

Dengan adanya pelbagai sumber rujukan, anda berkecenderungan untuk menulis jawapan yang panjang lebar. Jawapan yang panjang tidak semestinya jawapan yang baik. Walaupun OBT adalah lebih mencabar, anda tidak perlu memberi jawapan yang lebih panjang lebar daripada ujian konvensional. Memasukkan kuantiti informasi yang banyak dalam jawapan tidak menjamin gred yang lebih baik. Anda juga tidak perlu membuktikan bahawa anda telah membuat bacaan yang luas atau penyelidikan yang ekstensif. Jawapan yang baik adalah jawapan yang ringkas dan padat, tepat dan diolah berasaskan piawaian intelek sejagat.

10.4          Jangan bawa terlalu banyak bahan rujukan

Andaian bahawa ‘lebih banyak buku dan nota lebih baik’ adalah salah. Buku rujukan dan nota yang terlalu banyak hanya akan menggangu fikiran anda, di samping mengambil ruang meja tulis anda. Ketika menduduki OBT, masa yang diperuntukkan adalah untuk menulis dan bukan membaca atau merujuk. Adalah lebih berguna jika bahan rujukan anda dikatalog, diorganisasi, dan dirumuskan terlebih dahulu (contohnya peta minda).

Adalah lebih berfaedah jika anda membawa beberapa helaian nota yang anda sediakan sendiri. Nota anda haruslah kemas dan ringkas serta mengandungi (i) kesimpulan topik-topik pelajaran, (ii) topik-topik yang penting dan berkemungkinan besar digunakan.

Dalam proses menyediakan nota, anda perlu memahami, menghubung kait, mengutamankan isi-isi penting. Merumus dan menulis nota akan membantu anda mengingati isi dengan lebih baik lagi.

10.5          Jangan ‘Spot’ soalan

Membawa jawapan model tidak berfaedah. Jawapan model tersebut tidak akan menepati kehendak soalan OBT, kerana jawapan-jawapan yang diharapkan adalah pelbagai dan tiada satu pun jawapan yang terbaik. Kemungkinan sesuatu soalan diulangi adalah amat tipis kerana setiap kes kajian dan senario adalah berbeza.

10.6          Jangan cuba meniru

Oleh sebab kemungkinan besar calon akan cuba mengedar nota dan meniru dalam OBT, pengawas peperiksaan akan mengawal dengan lebih berhati-hati dan rapi. Sebarang penyelewengan akan diambil tindakan yang tegas.

11    Apakah yang digalakkan dalam OBT?

11.1          Selalu berbincang dengan pensyarah

Sekiranya anda tidak memahami kehendak OBT, selalu bertanya kepada pensyarah anda tentang kehendak dan peraturan OBT. Dapatkan maklumat tentang bahan bacaan yang dikehendaki, mahirkan diri menggunakan sumber rujukan, menyusun kumpul (collate) dan menginterpretasi data, dan membina jawapan yang menyakinkan (cogent).

11.2          Buat persediaan yang rapi

OBT tidak bertujuan memudahkan anda lulus dalam peperiksaan. Anda perlu membuat ulangkaji dan membuat persediaan yang mencukupi seperti dalam peperiksaan tradisional. Sekiranya anda tidak memahami mata pelajaran, anda tidak tahu di mana letaknya maklumat yang dicari. Jika anda tidak membiasakan diri dengan bahan rujukan, anda akan menghabiskan masa untuk mencarinya ketika peperiksaan berlangsung.

Walaupun tidak berguna untuk membawa jawapan model untuk menduduki OBT, anda perlu menyediakan kesimpulan umum, kerangka konseptual dan kedudukan falsafah anda, contohnya peta minda atau peta konsep. Persediaan rapi membantu anda merancang dan merangka jawapan dalam masa yang singkat.

11.3          Organisasi

Susunkan bahan rujukan yang dibawa agar lebih mesra pengguna. Ini menjimatkan masa dan tenaga anda ketika mencari maklumat yang diperlukan. Susunkan bahan dengan menggunakan halaman indeks dan isi kandungan, rumusan di tepi teks, penanda buku yang jelas, dan senarai rumus yang diperlukan.

11.4          Latihan

Biasanya, pensyarah akan melatih anda untuk menjawab soalan OBT. Jika tidak, tanyalah pensyarah anda tentang contoh soalan OBT selepas setiap (atau beberapa) tajuk pengajaran. Contoh soalan OBT boleh didapati di http://www.lib.nus.edu.sg/guides/liiguid.html.

11.5          Baca soalan dengan teliti

Fahami implikasi dan kehendak soalan. Kehendak-kehendak soalan biasanya lebih kompleks daripada jenis naratif dan deskriptif serta memerlukan interpretasi yang lebih mendalam. Analisis soalan dengan baik. Biasanya setiap soalan esei dalam OBT terdiri daripada bahagian-bahagian. Tanyalah diri sendiri:

bullet

Apakah kata-kata kerja tugasan (task words) bagi soalan ini?

bullet

Apakah kata-kata informasi (rangsangan), iaitu topik/isu yang perlu dikenal pasti dan dibincangkan?

bullet

Apakah had-had dan syarat-syarat bagi soalan ini?

11.6          Rancang masa dengan baik

Jawablah soalan yang paling anda yakin agar anda tidak membazirkan masa mencari dan menyemak sumber. Agihkan masa menjawab agar setimpal dengan peruntukan markah. Sekiranya anda dikehendaki menjawab tiga soalan, jawablah ketiga-tiga soalan walaupun anda hanya yakin dengan satu soalan sahaja.

11.7          Elakkan petikan yang terlalu banyak

Anda patut berasa bimbang jika jawapan anda terdiri daripada petikan yang banyak diperoleh daripada buku teks. Jangan buang masa menyalin isi daripada buku. Apa yang anda dapat salin secara langsung daripada buku tidak akan mendatangkan apa-apa markah. Gunakan masa dan informasi untuk membina jawapan yang berasas, tepat dan ringkas.

horizontal rule

Jabatan Ilmu Pendidikan
Maktab Perguruan Sandakan
Beg Berkunci No. 31,
90009 Sandakan, Sabah.
Tel: 089-218610
Faks: 089-213814
Disediakan oleh:
Ng Kim Choy (M.Tech.Mgt.,B.A. (Hons.), Dip.Ed.),
Ketua Jabatan, Jabatan Ilmu Pendidikan, MPSS.
18 Ogos 2001
http://www.teachersrock.net