Sebelum Ini
Pangkal
Atas

 

Perbezaan Penyelidikan Tindakan dengan Penyelidiakn Formal

horizontal rule

Lebih ramai guru akan menceburi diri dalam penyelidikan tindakan sekiranya mereka memahami sifat-sifat dan proses penyelidikan tindakan yang biasanya mudah dijalankan. Salah satu sebab guru kurang berminat dan menghadapi kerajuan akan penyelidikan tindakan ialah sebab mereka menyamakan penyelidikan tindakan dengan penyelidikan formal. Berikut merupakan perbezaan ringkas di antara penyelidikan tindakan dan penyelidikan formal:

 
Topik
Penyelidikan Formal
Penyelidikan Tindakan

Latihan yang diperlukan oleh penyelidik

Ekstensif, meluas

Cara sendiri atau dengan rundingan

Matlamat penyelidikan

Pengetahuan yang boleh digeneralisasikan

Pengetahuan yang diaplikasikan kepada keadaan spesifik

Kaedah untuk mengenalpasti permasalahan

Kajian penyelidikan yang lalu

Permasalah atau matlamat yang sedang dihadapi

Prosedur untuk kajian literatur

Ekstensif, menggunakan sumber primer

Sepintas lalu, menggunakan sumber sekunder

Pendekatan persampelan

Rambang atau persampelan perwakilan

Pelajar atau klien yang ada kaitan dengan kerja pengkaji

Desain penyelidikan

Kawalan ketat, jangka masa panjang

Prosedur longgar, boleh ubah semasa kajian, jangka masa semasa, kawalan melalui triangulasi

Prosedur Pengkukuan

Penilaian dan ukuran praujian

Ukuran yang mudah atau ujian piawai

Analisis Data

Ujian statistiks; teknik kualitatif & kuantitatif

Fokus pada kesignifikanan praktikal, bukan statistiks; menyembahkan data mentah

Aplikasi hasil dapatan

Penekanan kepada signifikan teori

Penekanan kepada signifikan praktikal

horizontal rule

 
Jabatan Ilmu Pendidikan
Maktab Perguruan Sandakan
Beg Berkunci No. 31,
90009 Sandakan, Sabah.
Tel: 089-218610
Faks: 089-213814

Disediakan oleh:
Ng Kim Choy (M.Tech.Mgt.,B.A. (Hons.), Dip.Ed.),
Ketua Jabatan, Jabatan Ilmu Pendidikan, MPSS.
23 Oktober 2000
http://www.teachersrock.net