Pangkal
JIP MPSS
Sukatan Pelajaran
Tutorial & Kuiz
Contoh Soalan
Rencana & Nota
Ujian Personaliti
Penyelidikan
Latihan Mengajar
Pautan-Pautan

Sebelum Ini Selepas Ini
Taksonomi Kognitif: Gaya Konkrit-Sekuens

Kathleen A. Butler, (Ph.D.) mengabungkan gaya pembelajaran yang dikemukakan oleh Antony Gregorc dan taksonomi kognitif Bloom untuk menunjukkan hubungan di antara taksonomi dan gaya pembelajaran. Tujuannya ialah untuk memudah dan menyesuaikan penilaian kognitif dengan gaya pembelajaran seseorang. Contohnya adalah seperti jadual berikut:

 

Aras Kognitif
Tingkah laku Pelajar
PenilaianPelajar dapat melakukan penilaian:
- pengkadaran (rating)
- skala
- laporan
- Kesimpulan
SintesisPelajar dapat:
- mencipta produk yang realistik dalam bentuk yang berstruktur, seperti sebuah kota, robot, alat, perisian komputer atau jejak alam sekitar.
AnalisisPelajar dapat:
- mengikuti latihan yang dibimbing
- mengalami latihan 'hands-on'
- membuat pemerhatian lapangan (on-site) dan pengumpulan data
- menyelesaikan tugasan berstruktur seperti merancang, menyusun, klasifikasi, lengkuk, rajah, carta, kategori atau projek dalam kumpulan atau individu 
AplikasiPelajar mengikuti arahan berstruktur untuk
- menunjukkan pengetahuan berstruktur dengan lakaran, model.
- mengorganisasikan maklumat secara konkrit dengan rajah, peta dan bahan terkumpul
- mengikuti ujikaji berstruktur dan panduan makmal
KefahamanPelajar dapat:
- menunjukkan kebolehan ingatan tentang pengetahuan khusus dengan menama, menyenarai dan mendefinisi, mengulang, mengeluar, dan menghafal.
- Menggunakan alat bantu mengajar untuk belajar abstraksi
- belajar daripada pengalaman lawatan
PengetahuanPelajar dapat:
- mengikuti pendekatan tutorial 'hands-on'
- menggunakan instruksi berbantukan komputer dan instruksi terancang
- menggunakan buku kerja, memiliki pengukuhan melalui ulangan dan hafalan.

 

Jabatan Ilmu Pendidikan
Maktab Perguruan Sandakan
Beg Berkunci No. 31,
90009 Sandakan, Sabah.
Tel: 089-218610
Faks: 089-213814

Disediakan oleh:
Ng Kim Choy (M.Tech.Mgt.,B.A. (Hons.), Dip.Ed.),
Ketua Jabatan, Jabatan Ilmu Pendidikan, MPSS.
23 Julai 1999
http://www.teachersrock.net