Pangkal
JIP MPSS
Sukatan Pelajaran
Tutorial & Kuiz
Contoh Soalan
Rencana & Nota
Ujian Personaliti
Penyelidikan
Latihan Mengajar
Pautan-Pautan

Sebelum Ini Selepas Ini
Perkara Lain Yang Perlu Diserap

horizontal rule

Isi Kandungan

bulletApakah Tujuan Unit Ini?
bulletMengapa Perkara lain Perlu Diserap Dalam P&P?
bulletBagaimanakah Unsur Patriotisme Dapat Dipupuk?
bulletBagaimanakah Unsur Pendidikan Alam Sekitar DApat Diserapkan?
bulletBagaimanakah Unsur Pendidikan Pencegahan Dadah Dan Penyakit AIDS Dapat Diserap?
bulletBagaimanakah Kemahiran Keibubapaan Dalam Kekeluargaan Dapat Diserap?
bulletBagaimanakah Unsur Pendidikan Keselamatan Di Jalan Raya Dapat Diserap?
bulletRumusan

horizontal rule

Apakah Tujuan Unit Ini?

Dalam unit ini, guru anda akan memahami perkara berikut yg harus juga diserap dlm pengajaran dan pembelajaran:

 1. Unsur Patriotisme
 2. Unsur Pendidikan Alam Sekitar
 3. Unsur Pendidikan Pencegahan Dadah dan Penyakit AIDS
 4. Unsur Kemahiran Keibubapaan dalam Kekeluargaan
 5. Unsur Keselamatan di Jalan Raya
Kembali Ke Atas

Mengapa Perkara Lain Perlu Diserap Dalam Pengajaran

 1. Seperti yang disarankan dalam KBSR dan KBSM, guru harus juga menyerapkan unsur berikut dalam p&p isi kandungan mata pelajaran:
  1. Patriotisme
  2. Pendidikan alam sekitar
  3. Pendidikan pencegahan dadah dan penyakit AIDS
  4. Kemahiran keibubapaan dalam kekeluargaan
  5. Keselamatan di jalan raya
 2. Unsur tersebut di atas adalah penting kerana, selain daripada menguasai isi kandungan sesuatu mata pelajaran, kita hendak juga mengembangkan potensi seseorang pelajar secara menyeluruh dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani serta membina akhlak yang mulia.
 3. Guru hanya perlu menyerapkan unsur itu jika ada kaitan dengan topik mata pelajaran yang diajar dan perlu memastikan pelajar menghayati unsur itu.
Kembali Ke Atas

Bagaimanakah Unsur Patriotisme Dapat Dipupuk?

 1. Matlamat pemupukan patriotisme adalah untuk membentuk warganegara yang bersemangat patriotik dan berkeperibadian Malaysia.
 2. Objektifnya adalah supaya pelajar dapat:
  1. mengenal diri dan mencintai warisan bangsa dan negara;
  2. mempunyai perasaan cinta dan bangga terhadap agama, bangsa dan negara;
  3. bersemangat kekitaan, berdisiplin dan hidup bermasyarakat secara harmonis;
  4. memahami dan menghargai usaha-usaha negara dalam pembangunan dan kemajuan;
  5. membina dan mengembangkan kefahaman, kesedaran dan kepekaan terhadap isu-isu dalam masyarakat serta berupaya untuk bertindak dengan sewajarnya; dan
  6. bersemangat ingin berusaha dan melibatkan diri secara aktif dan produktif untuk kemajuan bangsa dan negara.
 3. Guru perlu merujuk kepada buku panduan "Program Pengukuhan Pemupukan Patriotisme di Sekolah Rendah" PPK 1993 untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang program itu.
 4. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru harus menyerapkan unsur patriotisme di dalam topik yang sesuai untuk mencapai objektif tersebut di atas.
 5. Aktiviti yang boleh digunakan untuk menyerapkan unsur patriotisme eloklah berasaskan aktiviti kumpulan dan aktiviti itu termasuk:
  1. kerja projek
  2. permainan
  3. simulasi
  4. lakonan
  5. drama
  6. perbincangan
  7. lawatan
  Kembali Ke Atas

Bagaimanakah Unsur Pendidikan Alam Sekitar Dapat Diserapkan?

 1. Memandangkan degradasi alam sekitar yang kian meningkat dan telah menimbulkan pelbagai isu seperti pemusnahan hutan, pencemaran, kesan rumah kaca, penipisan lapisan ozon, hakisan dan kepupusan spesies maka adalah penting untuk menyerapkan unsur pendidikan alam sekitar merentas kurikulum.
 2. Matlamat pendidikan alam sekitar adalah untuk membentuk masyarakat (pelajar) yang lebih peka dan prihatin terhadap isu-isu alam sekitar serta memperoleh pengetahuan, kemahiran, nilai dan komitmen untuk berusaha dan bertindak secara individu atau bersama ke arah penyelesaian isu-isu alam sekitar.
 3. Objektif pendidikan alam sekitar adalah untuk pelajar:
  1. mendapat pengalaman, pengetahuan dan kefahaman asas tentang alam sekitar dan masalahnya.
  2. lebih sedar, peka dan prihatin terhadap alam sekitar dan masalah yang berkaitan dengannya.
  3. memperoleh nilai, memupuk sikap yang positif, cintakan alam sekitar dan bermotivasi untuk terlibat secara aktif dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.
  4. memahami bahawa pembangunan negara harus diteruskan dengan menggunakan sumber-sumber semulajadi yang ada secara terancang.
  5. menguasai kemahiran yang diperlukan bagi mengenal pasti masalah alam sekitar dan penyelesaiannya.
  6. berpeluang melibatkan diri secara aktif dan penyelesaian masalah alam sekitar.
 4. Penegasan perlu diberi kepada pembangunan mampan (sustainable development).
 5. Guru perlu merujuk kepada buku panduan guru, "Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum" (KBSR dan KBSM), PPK, 1996.
 6. Kurikulum pendidikan alam sekitar mengandungi tajuk utama berikut:
  1. Tuhan Pencipta alam semesta dan sekalian makhluk
  2. Bumi dan alam semesta
  3. Benda bukan hidup dan sumber semula jadi
  4. Benda hidup dan alam sekitarnya
  5. Interaksi antara manusia, haiwan dan tumbuhan
  6. Pengurusan alam sekitar
 7. Strategi dalam p&p ialah melalui pendekatan:
  1. rohani dan moral
  2. penyerapan
  3. berpusatkan pelajar
 8. Bidang hasil pembelajaran yang perlu dikembangkan di kalangan pelajar ialah:
  1. pengetahuan dan kefahaman konsep
  2. nilai-nilai murni dan sikap positif
  3. kemahiran berfikir
  4. kemahiran manipulatif dan penggunaan deria
  5. aplikasi pengetahuan, nilai dan kemahiran ke dalam situasi yang baru
 9. Kaedah dan aktiviti yang harus digunakan ialah yang menarik serta menyeronokkan dan yang berpusatkan kepada pelajar dan kaedah atau aktiviti itu adalah seperti berikut:
  1. Kerja amali
  2. Membuat kajian dan eksperimen
  3. Perbincangan
  4. Sumbang saran
  5. Demonstrasi
  6. Menonton TV, video dan slaid
  7. Memerhati dan memeriksa spesies, objek dan gambar foto
  8. Cerita
  9. Membaca buku, majalah dan akhbar
  10. Projek
  11. Permainan dan simulasi
  12. Syarahan, ceramah, penerangan, wawancara dan forum
  13. Lawatan
  14. Kempen alam sekitar
  15. Rintis
  16. Kem alam sekitar
  17. Program sandaran
 10. Unsur pendidikan alam sekitar boleh diserap dengan berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran melalui stesen-stesen pendidikan alam sekitar berikut yang boleh ditubuhkan dikawasan sekolah dan digunakan oleh pelbagai mata pelajaran:
  1. Stesen mengkaji tanah termasuk mengkahi hakisan tanah
  2. Stesen mengkaji pencemaran
  3. Stesen mengkaji tumbuhan
  4. Stesen mengkaji haiwan
  5. Stesen mengkaji interaksi antara haiwan dan tumbuhan
  6. Stesen mengkaji penggunaan tenaga elektrik
  7. Stesen mengkaji penggunaan air
  8. Stesen mengkaji penggunaan tenaga solar
  9. Stesen mengkaji penggunaan tenaga angin
  10. Stesen mengkaji penggunaan bahan api
  11. Stesen mengkaji penggunaan bahan buangan
  12. Stesen mengkaji tanam-tanam
  13. Stesen mural
  14. Stesen mengkaji cuaca
  15. Stesen permainan pendidikan alam sekitar
  16. Stesen di tiang bendera
  17. Stesen mengkaji bumi dan alam semesta
  18. Stesen di tandas dan dibilik darjah.
 11. Sekolah juga digalakkan menubuhkan pusat sumber pendidikan alam sekitar untuk menyimpan dan mempamerkan bahan alam sekitar.
Kembali Ke Atas

Bagaimanakah Unsur Pendidikan Pencegahan Dadah Dan Penyakit AIDS Dapat Diserap?

 1. Masalah penggunaan dadah dan penyakit AIDS di negara ini kian meningkat dan salah satu daripada pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah ini ialah melalui pendidikan pencegahan dadah dan penyakit AIDS.
 2. Matlamat pendidikan pencegahan dadah dan penyakit AIDS adalah untuk membentuk pelajar yang mengetahui dan menyedari tentang bahayanya dadah dan penyakit AIDS dan berupaya membina ketahan diri dan menjauhkan daripada dadah dan penyakit AIDS.
 3. Objektif pendidikan pencegahan dadah dan penyakit AIDS adalah untuk membolehkan pelajar:
  1. memperoleh pengetahuan dan kefahaman mengenai dadah dan penyakit AIDS
  2. memperoleh kemahiran dalam mengenal pasti masalah emosi dan sosial remaja dan membuat keputusan yang baik
  3. menghayati dan mengamalkan nilai dan sikap yang positif dan kehidupan yang sihat, selamat dan sejahtera.
 4. Pendidikan pencegahandadah dan penyakit AIDS tidak diajar sebagai satu mata pelajaran tersendiri, tetapi unsur-unsurnya diserap merentas kurikulum
 5. Aktiviti yang boleh digunakan untuk menyerapkan unsur-unsur pendidikan pencegahan dadah dan penyakit AIDS termasuk:
  1. soal jawab
  2. perbincangan
  3. bacaan
  4. ceramah
  5. lawatan
  6. tayangan TV, video
  7. kerja projek
  8. lakonan
  9. simulasi
  10. main peranan
  11. demonstrasi
  12. perbahasan
  13. cerita
  14. lukisan, lakaran
 6. Guru perlu merujuk kepada Buku Paduan Guru, Pendidikan Pencegahan Dadah dalam KBSM, PPK, 1994 dan juga kepada berbagai-bagai risalah dan poster tentang dadah dan penyakit AIDS yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan atau lain-lain agensi.
Kembali Ke Atas

Bagaimanakah Kemahiran Keibubapaan Dalam Kekeluargaan Dapat Diserap?

 1. Pada masa sekarang masalah sosial remaja seperti ponteng sekolah, penyalahgunaan dadah, merokok, budaya lepak, bohsia, bohjan dan masalah juvana seperti merompak, peras ugut, mencuri dan lain-lain adalah banyak dan luas.
 2. Masalah ini berpunci dari faktor-faktor seperti kurang kemahiran keibubapaan dan kekeluargaan, pengaruh rekan subaya dan media massa, kurang perhatian dan kasih sayang, mahukan kebebasan, tidak tahu menggunakan masa lapang dan menyelesaikan masalah dan lain-lain faktor sisio ekonomi.
 3. Penyelesaian masalah sosial remaja itu adalah tanggungjawab bersama semua pihak iaitu remaja itu sendiri, ibu bapanya, sekolah dan masyarakat.
 4. Di peringkat sekolah, mahupun unsur-unsur kekeluargaan telah disisipkan ke dalam beberapa mata pelajaran, guru perlu memainkan peranan'ibu bapa' kepada pelajar selain daripada peranan guru.
 5. Kemahiran keibubapaan dalam kekeluargaan yang perlu diperoleh oleh anda termasuk:
  1. mendengar
  2. membimbing
  3. memberi kasih sayang
  4. menggalak
  5. memberi pendidikan asas agama
  6. memberi kerjasama
  7. memberi keyakinan
  8. menunjuk cara
  9. membuat keputusan
  10. menyelesaikan masalah
  11. membantu
  12. memuji
 6. Guru perlu merujuk kepada 'Garis Panduan Kemahiran Keibubapaan dalam kekeluargaan', PPK, 1995 dan pelbagai buku tentang 'Kaunseling".
Kembali Ke Atas

Bagaimanakah Unsur Pendidikan Keselamatan Di Jalan Raya Dapat Diserap?

 1. Tiap-tiap hari kita baca dalam akhbar tentang kemalangan yang berlaku di jalan raya yang mengakibatkan kecederaan atau kematian orang ramai termasuk pelajar sekolah.
 2. Kemalangan di jalan raya berpunca dari berbagai-bagai fkator seperti kecuaian, tidak mematuhi peraturan jalan raya, tidak sabar, kerosakan kenderaan dan sebagainya.
 3. Walaupun 'kemalangan tidak berbau', guru harus menyerapkan unsur-unsur keselamatan di jalan raya merentas kurikulum dan juga di dalam kegiatan kokurikulum.
 4. Matlamat pendidikan keselamatan di jalan raya adalah untuk pelajar mengetahui dan mengamalkan langkah-langkah keselamatan di jalan raya.
 5. Objektif pendidikan keselamatan di jalan raya adalah supaya pelajar dapat:
  1. memperoleh pengetahuan dan kefahaman mengenai peraturan dan langkah-langkah keselamatan di jalan raya
  2. menghayati dan mengamalkan langkah-langkah keselamatan di jalan raya
 6. Guru harus menyerapkan unsur-unsur keselamatan di jalan raya semasa p&p topik-topik yang sesuai dan selalu mengingatkan pelajar supaya mereka sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga apabila di jalan raya semasa:
  1. berjalan kaki di tepi jalan;
  2. melintas jalan;
  3. menunggang basikal, membawa motorsikal atau kereta; atau
  4. menaiki kenderaan.
 7. Guru boleh menggunakan pelbagai aktiviti di bawah tajuk 3, 4 dan 5 untuk menyerapkan unsur-unsur keselamatan di jalan raya.
 8. Guru juga digalakkan merujuk atau menggunakan pelbagai bahan sumber seperti keratan akhbar, risalah, panduan peraturan jalan raya dan poster yang dikeluarkan oleh pelbagai pihak kerajaan dan swasta tentang keselamatan di jalan raya.
Kembali Ke Atas

Rumusan

 1. Dalam pembelajaran masteri, selain daripada memastikan pelajar dapat menguasai isi kandungan, guru harus juga mengembangkan atau menyerapkan yang berikut:
  1. Unsur-unsur patriotisme: untuk membentuk warganegara yang patriotik dan berkeperibadian Malaysia.
  2. Unsur-unsur pendidikan alam sekitar: supaya pelajar sedar dan boleh mengambil tindakan untuk memelihara dan memulihara alam sekitar
  3. Unsur-unsur pendidikan pencegahan dadah dan penyakit AIDS: supaya pelajar sedar tentang bahayanya dadah dan AIDS dan boleh mengambil tindakan untuk mencegah daripadanya.
  4. Unsur-unsur kemahran keibubapaan dalam kekeluargaan: supaya pelajar dapat rasa seperti ahli keluarga di bilik darjah di mana memainkan peranan 'ibu bapa' dan mengelakkan pelajar daripada masalah sosial remaja.
  5. Unsur-unsur pendidikan keselamatan di jalan raya: supaya pelajar bergaja-jaga dan mengamalkan langkah-langkah keselamatan di jalan raya.
 2. Guru bolah menggunakan pelbagai aktiviti yang menarik serta menyeronokkan dan yang berpusatkan kepada pelajar untuk menyerapkan unsur-unsur tersebut di atas.
 3. Guru juga digalakkan merujuk atau menggunakan pelbagai bahan sumber yang dikeluarkan oleh berbagai-bagai pihak kerajaan dan swasta.
Kembali Ke Atas

horizontal rule