Pemulihan (1)

Klik pada jawapan yang betul.horizontal rule

1 Program pendidikan pemulihan di negara kita ditujukan kepada murid-murid yang
mengalami masalah pergerakan fizikal dalam bidang sukan
menghadapi masalah pembelajaran dan penguasaan kemahiran asas
mempunyai pencapaian akademik dan daya kreativiti yang rendah
terencat dalam perkembangan sosial akibat daripada tekanan hidup di rumah

horizontal rule

2 Keperluan PALING utama murid-murid pemulihan ialah
motivasi
bimbingan
kasih sayang
rasa kejayaan

horizontal rule

3 Apakah kriteria yang digunakan oleh guru biasa bagi mencalonkan murid untuk kelas pemulihan?
Keputusan murid dalam ujian saringan
Pencapaian murid dalam ujian diagnostik
Kebolehan murid dalam mata pelajaran asas
Sikap dan minat murid dalam pembelajaran

horizontal rule

4 Selepas menjalankan pemulihan bagi empat orang muridnya, guru darjah berkenaan mendapati mereka tidak memperlihatkan sebarang kemajuan.
Dalam keadaan ini guru patut merujuk murid tersebut kepada
guru pemulihan
guru disiplin
guru pendidikan khas
guru penolong kanan (HEM)

horizontal rule

5 Pihak manakah boleh mencadangkan murid yang memerlukan pemulihan?
Guru besar, guru kelas dan ibu bapa
Ibu bapa, guru kelas dan guru disiplin
Guru kokurikulum, guru besar dan ibu bapa
Ahli masyarakat, ibu bapa dan guru kaunselor

horizontal rule

6 Sebelum merancang pengajaran pemulihan bagi seseorang murid, aspek terpenting yang harus dipastikan terlebih dahulu oleh guru ialah
strategi pengajaran pembelajaran
sumber pembelajaran yang akan digunakan
tempoh mengajar bagi satu-stu kemahiran
peringkat kemahiran bagi memulakan pengajaran

horizontal rule

7 Seorang guru pemulihan mengajar tiga orang muridnya serentak.
Antara kriteria berikut yang manakah PALING tepat menyebabkan guru tersebut memilih kaedah pengajaran sedemikian?
Mereka mempunyai umur yang sama
Mereka datang dari kelas yang sama
Mereka mempunyai masalah pembelajaran yang sama
Mereka mempunyai malsalah sosioekonomi yang sama

horizontal rule

8 Susunan langkah dalam program pelaksanaan pengajaran pendidikan pemulihan setelah murid dirujukkan kepada guru pemulihan ialah
I. penilaian
II. pengajaran
III. pengumpulan maklumat
IV. perancangan pengajaran
V. menjalankan ujian saringan dan diagnostik
II, III, V, IV, I
III, V, IV, II, I
III, II, V, IV, I
III, IV, V, II, I

horizontal rule

9 Tujuan utama pendidikan pemulihan di negara kita ialah
memberi pengajaran berdasarkan minat dan sikap murid
mengasingkan murid yang menghadapi masalah pembelajaran daripada murid lain
mengajar murid yang menghadapi masalah pembelajaran dalam penguasaan kemahiran asas
meningkatkan pencapaian akademik dan daya kreatif yang rendah di kalangan sekumpulan murid

horizontal rule

10 Antara murid berikut, siapakah yang patut diberi pendidikan pemulihan khas?
Won kerap melibhat ke luar bilik darjah.
Laman tidak begitu menyukai mata pelajaran Bahasa Melayu.
Teh O tidak dapat melengkapkan nombor mengikut urutan menaik.
Kola memperolehi markah yang rendah dalam peperiksaan akhir tahun.

horizontal rule

11 Tugas guru biasa dalam membantu guru pemulihan ialah
membuat pencalonan
memberi ujian saringan
memberi ujian diagnostik
meminta kerjasama ibu bapa

horizontal rule

12 Seorang murid disahkan mempunyai masalah pendengaran.
Guru sepatutnya merujuk murid tersebut kepada
guru pemulihan
guru pendidikan khas
pegawai jabatan kebajikan
guru penolong kanan (HEM)

horizontal rule

13 Selepas menjalanan satu peringkat pengajaran pemulihan, guru boleh menilai kemajuan muridnya dengan cara berikut KECUALI
memeriksa hasil kerja
mengadakan ujian objektif atau ujian subjektif
mengkritik murid untuk membetulkan kesalahannya
memerhati tingkah laku murid dalam aktiviti pembelajaran

horizontal rule

14 Antara urutan langkah yang BETUL dalam menjalankan pengajaran pemulihan?
I. pengesanan
II. penilaian
III. penganalisisan masalah
IV. perancangan
V. pengajaran
I, III, IV,V, II
II, I, III, IV, V
III, II, I, V, IV
IV, V, I, II, III

horizontal rule

15 Saraf lemah dalam kemahian membaca dan sering dipengaruhi oleh loghat daerah sewatku menyebut perkataan.
Cara yang PALING sesuai untuk mengatasi kelemahan tersebut di peringkat awal ialah
membunyikan suku kata
mengeja dan menulis perkataan
menggafaz ayat-ayat dan menulis
menggunakan gambar-gambar yang menarik

horizontal rule

16 Cigku Clintun telah menjalankan satu program kepada lapan orang murid dan mendapati 3 orang muridnya tidak dapat menguasai kemahiran yang diajar.
Langkah yang harus diambil oleh Cikgu Clintun ialah
menggunakan strategi pengajaran yag lepas
memberi perhatian dan bimbingan secara kumpulan
menyediakan rancangan strategi pengajaran pembelajaran yang baru
menggalakkan murid-murid tersebut mengikut pelajaran yang berlainan

horizontal rule

17 Cikgu PaNalol adalah seorang guru pemulihan. Sepas mengenal pasti murid yang memerlukan pendidikan pemulihan, beliau telah menjalankan ujian diagnostik.
Cikgu PaNalol menjalankan ujian ini untuk
menentukan penempatan murid dalam kelas
menguji pencapaian murid dalam bidang akademik
mengasingkan murid yang lambat dalam pembelajaran
menguji kelemahan khusus dalam kemahiran membaca, mengulis dan mengira

horizontal rule

18 Pendidikan pemulihan diadakan bertujuan untuk
mengubah corak tingkah laku murid yang bermasalah
membantu murid menguasai konsep dan kemahiran asas
mengetahui kelemahan murid dalam semua kemahiran asas
membantu murid yang gagal dalam beberapa mata pelajaran

horizontal rule

19 Siapakah daripada yang berikut memerlukan pendidikan pemulihan?
Kutu berasa tidak suka pada mata pelajaran Bahasa Malaysia
Titu selalu mendapat markah yang rendah dalam Matematik.
Mutu belajar di sebuah sekolah luar bandar yang serba kekurangan
Sutu kini merosot dalam kemahiran membaca kerana kerap tidak hadir

horizontal rule

20 Untuk mengenal pasti murid-murid pemulihan, seseorang guru boleh merujuk kepada
mutu kesihatan dan rekod kedatangan murid
pencapaian akademik dan tingkah laku murid dalam kelas
perkembangan fizikal dan emosi murid yang kurang seimbang
taraf pendidikan dan status sosioekonomi ibu bapa murid

horizontal rule

21 Melalui ujian diagnostik,guru dapat
membentuk objektif pengajaran pemulihan
memahami sikap pembelajaran kanak-kanak
menyediakan ringkasan pengajaran yang baik
menyediakan alat bantu mengajar yang sesuai

horizontal rule

22 Apakah langkah yang tidak dijalankan oleh guru biasa dalam memberikan pendidikan pemulihan kepada murid-muridnya?
Mengajar murid-muridnya
Menilai pencapaian akademik
Memberi ujian diagnostik
Merancang strategi pengajaran

horizontal rule

23 Penggunaan alat bantu mengajar di dalam kelas pemulihan amatlah perlu kerana kanak-kanak pemulihan
sukar memahami konsep baru
kurang dorongan untuk belajar
hanya berminat jika ada alat
mudah bosan dalam mengikuti pengajaran

horizontal rule

24 Helang yang belajar dalam Tahn 2 lemah dalam kemahiran membaca.
Cara yang paling sesuai untuk mengatasi kelemahan tersebut di peringkat awal ialah
mengejar dan membunyikan suku kata
menghafaz ayat-ayat dan menuliskannya
menggunakan bahan maujud sebagai alat bantu mengajar
mengikuti kumpulan murid yang pandai membaca

horizontal rule

25 Setelah selesai satu program pemulihan, Cik Wat mendapati beberapa orang murid masih tidak dapat menguasai kemahiran yang dipelajarinya.
Langkah selanjutnya yang perlu diambil oleh Cikgu Wat ialah
memberi kerja susulan tentang kemahiran tertentu
mengulangi strategi pengajaran dan pembelajaran yang lalu
menyediakan rancang strategi pengajaran dan pembelajaran
menyuruh murid-murid tersebut mengikuti pelajaran yang berlainan

horizontal rule