Pencerapan Klinikal

horizontal rule

Pangkal
ROS
Praktikum

Konsep

Pencerapan klinikal merupakan proses penyeliaan yang merangkumi ciri-ciri seperti perhatian pengajaran secara langsung,pengumpulan data dari pemerhatian, pengalisisan tingkah laku mengajar dan aktiviti untuk meningkatkan mutu pengajaran.

Objektif

Pensyarah penyelia, guru pembimbing dan peserta kursus bersama-sama berusaha:

  1. memperbaiki kelemahan p&p.
  2. memperkembangkan potensi dan kemahiran

Langkah-langkah Dalam Pencerapan Klinikal

  1. Sidang Prapemerhatian

Peringkat ini bertujuan mewujudkan kefahaman yang menyeluruh (kerangka mental) dan langkah-langkah (prosedur) bagi setiap peringkat pencerapan yang akan berlaku. Penyelia perlu berusaha menjalinkanperhubungan dan menyakinkan guru pelatih bahawa tujuannya adalah untuk membantuk beliau dalam aspek-aspek profesional. Peringkat ini juga digunakan untuk menentukan fokus pemerhatian yang dipersetujui bersama.

  1. Pemerhatian

Dalam peringkat ini penyelia memerhati pengajaran yang disampaikan oleh guru pelatih dan membuat catatan (data). Penyelia juga menyediakan huraian data bagi membantunya semasa sesi bimbingan. Pemerhatian dilakukan sepanjang waktu pengajaran bagi mata pelajaran berkenaan.

  1. Analisis

Langkah ini melibatkan pensyarah penyelia/guru pembimbing dan peserta kursus dengan tujuan:

  1. menjelaskan apa yang telah dicatat semasa pemerhatian dengan memberi fokus kepada apa yang telah dipersetujui.
  2. merancang strategi pencerapan yang akan dikendalikan.

Penyelia mengkategorikan data, menyediakan strategi tindakan sidang pasca pemerhatian, soalan dan kesimpulan.

  1. Sidang Pasca Pemerhatian

Dalam sdiang ini pensyarah penyelia/ guru pembimbing berbincang dengan guru pelatih tentang pengajaran dengan

bulletmerujuk kepada perkara-perkara (episod-epidod) tertentu dalam pelajaran
bulletmencari penerangan atau penjelasan
bulletmengenal pasti alternatif
  1. Analisis Sidang Pasca Pemerhatian

Langkah ini melibatkan pensyarah penyelia/guru pembimbing menganalisis sidang pasca pemerhatian bagi mengkahji semula strategi pencerapan dan membuat penilaian kendiri.