Praktikum

Pangkal
Atas
ROS
Praktikum

Menu

Konsep
Objektif
Tempoh
Penempatan
Bilangan Waktu Mengajar
Peranan2
Kehadiran
Kes Gagal
Taksiran
Borang2
Bilangan Penyeliaan
Penilaian Kendiri
Penulisan Jurnal
Pencerapan Klinikal
Pengajaran Berpasangan
Senarai Penempatan 2001
Takwim
Arahan untuk Pelatih
Tinjauan Praktikum
Contoh Rancangan Mengajar

Konsep

Praktikum adalah kesinambungan ROS yang memberi peluang kepada guru pelatih mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah dan sekolah. Pelaksanaan program peringkat ini memberi tumpuan kepada proses pengajaran pembelajaran dengan bimbingan melalui perkongsian pintar dan pemuafakatan antara maktab perguruan, sekolah dan agensi-agensi lain yang berkaitan.

Kembali Ke Menu

Objektif

Melalui program praktikum ini, guru pelatih dapat:

menyepadukan teori dan amali pengajaran pembelajaran

menguasai pelbagai strategi pengajaran pembelajaran dalam bilik darjah

mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran;

memupuk sikap positif, membentuk daya kefahaman, mengamalkan dan menghayati nilai profesion keguruan

mengamalkan refleksi dan penilaian kendiri dalam semua aspek tugas bagi memperbembangkan potensi diri sebagai pendidik melalui catatan refleksi dalam portfolio

menguasi pelbagai strategi, perancangan dan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum

Mengoptimumkan kegunaan sumber teknologi dalam proses pengajaran pembelajaran

menguasai kemahiran pemudahcaraan

Kembali Ke Menu

Tempoh

Tempoh pelaksanaan praktikum adalah seperti dalam jadual berikut:

KursusBilangan Minggu

Jumlah Minggu Keseluruhan

Fasa IFasa II
DPM61622
Kembali Ke Menu

Penempatan

Penempatan guru pelatih dibuat secara pemuafakatan di antara maktab dan sekolahd engan persetujuan JPN
Guru pelatih DPM ditempatkan di sekolah rendah
Guru pelatih KPLD, KPLI dan PPK di tempatkan di sekolah menengah
Guru pelatih KDC ditempatkan di sekolah mereka bertugas
Kembali Ke Menu

Bilangan Waktu Mengajar

Minimum 8 waktu seminggu
Maksimum 12 waktu seminggu
Pengajaran berpasangan dijalankan dalam bilik darjah sekurang-kurangnya sekali seminggu dalam Fasa I
Agihan waktu mengajar adalah seperti dalam jadual berikut:

 

KursusBilangan Waktu Mengajar Seminggu
MajorMinor
DPM6 - 82 - 4
Kembali Ke Menu

Bilangan Penyeliaan

Penyeliaan hendaklah berasaskan pencerapan klinikal

Bimbingan berterusan MESTI diamalkan sepanjang praktikum

Penilaian HANYA  dibuat selepas bimbingan diberikan

Penyeliaan bersama antara pensyarah pembimbing dan guru pembimbing MESTI dijalankan dalam Fasa I dan Fasa II untuk tujuan penyelarasan markah

Agihan penyeliaan adalah seperti jadual berikut:

KursusPengkhususanFasa I

Fasa II

Jum
PraMakSekM&SJumPraMakSekM&SJum
DPMMajor1121513511015
Minor-11-2-23-57
Kembali Ke Menu

Peranan-peranan

Peranan dan Tanggungjawab Guru Pelatih
 1. Menghadiri taklimat praktikum.

 2. Memahami dan menghayati objektif praktikum.

 3. Berbincang dengan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab semasa praktikum.

 4. Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah, guru pembimbing dan staf sekolah.

 5. Menghantar pada minggu pertama senarai tugas, jadual waktu, takwim sekolah dan maklumat-maklumat lain kepada institut/maktab.

 6. Mematuhi dan mengamalkan etika keguruan, peraturan institut/maktab dan peraturan sekolah.

 7. Hadir di sekolah sepanjang tempoh praktikum.

 8. Menandatangani borang/buku kehadiran setiap hari persekolahan dan aktiviti anjuran sekolah.

 9. Mendapatkan sukatan pelajaran daripada sekolah.

 10. Membuat rancangan semester, mingguan dan harian dalam buku persediaan mengajar.

 11. Membuat persediaan mengajar yang lengkap sebelum melaksanakan pengajaran mengikut bilangan waktu mengajar yang telah ditetapkan.

 12. Merancangan pengajaran bersama-sama guru pembimbing.

 13. Melaksanakan pengajaran secara berpasangan (lihat Lampiran D) dan individu dengan mempelbagaikan strategi pengajaran pembelajaran.

 14. Mengamalkan penulisan jurnal sepanjang praktikum berdasarkan garis panduan penulisan jurnal (Lampiran C).

 15. Meneruskan penyediaan portfolio praktikum dan menyerahkannya kepada pensyarah pembimbing sebaik sahaja tamat praktikum.

 16. Melibatkan diri dalam membantu pengendalian sekurang-kurangnya satu aktiviti kokurikulum.

 17. Menyerahkan Borang Kehadiran Praktikum (Lampiran 10) kepada pensyarah pembimbing sebaik sahaja tamat praktikum.

Kembali Ke Menu
Peranan dan tanggungjawab Pensyarah Pembimbing
 1. Menerima perlantikan sebagai pensyarah pembimbing daripada Pengetua institut/maktab.

 2. Menghadiri taklimat praktikum.

 3. Berbincang dengan guru pelatih tentang urusan praktikum.

 4. Membuat lawatan ke sekolah, berjumpa dan berbincang dengan pengurus sekolah dan guru pembimbing untuk menjalin hubungan profesional.

 5. Melapor kemajuan guru pelatih dari semasa ke semasa kepada Jawatankuasa Praktikum Institut/Maktab.

 6. Menyemak dan membincangkan portfolio praktikum bersama guru pelatih.

 7. Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan/penyeliaan yang kemas kini.

 8. Memaklumkan secara bertulis kes-kes khas yang memerlukan perhatian dan tindakan Kawatankuasa Praktikum Institut/Maktab dengan segera.

 9. Menyemak buku persediaan mengajar guru pelatih dan mencadangkan pembaikan di mana perlu.

 10. Memberi bimbingan berasaskan unsur-unsur pencerapan klinikal

 11. Menyelia secara tersebar sepanjang tempoh praktikum mengikut jadual penyeliaan yang telah ditetapkan.

 12. Bekerjasama dengan guru pembimbing dalam menjalankan mentoring menerusi proses pencerapan klinikal, pengajaran berpasangan dan penyediaan portfolio praktikum.

 13. Memantau prestasi dan disiplin guru pelatih sepanjang tempoh praktikum.

 14. Membimbing guru pelatih ke arah perkembangan sahsiah guru yang baik.

 15. Menyelia bersama-sama guru pembimbing untuk membuat rumusan prestasi praktikum guru pelatih.

 16. Melengkap dan menyerahkan dokumen-dokumen seperti Borang Rumusan ROS, Borang Penyeliaan Praktikum PR 1 - Penyelarasan, Borang Rumusan Prestasi PR 2, dan Borang kehadiran Guru Pelatih kepada Jawatankuasa Praktikum Institut/Maktab.

Kembali Ke Menu
Peranan dan Tanggungjawab Guru Pembimbing
 1. Menghadiri taklimat atau kursus yang dijalankan oleh maktab dan pengurus sekolah.

 2. Bekerjasama dengan pensyarah pembimbing dalam menjalankan mentoring menerusi proses pencerapan klinikal, pengajaran berpasangan dan penyediaan portfolio praktikum (Lampiran A, B, C, D dan E).

 3. Memahami dan mengamalkan peranan sebagai guru pembimbing.

 4. Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada guru pelatih tentang:

  jadual waktu

  rancangan kerja semester/mingguan dan persediaan mengajar

  sumber pengajaran pembelajaran

  proses pengajaran pembelajaran

  pengurusan bilik darjah

  portfolio praktikum

  pengelolaan kokurikulum

  hal-hal lain yang berkaitan

 5. Menyemak, memberi ulasan bertulis dan menandatangani buku persediaan mengajar guru pelatih.

 6. Membimbing guru pelatih ke arah perkembangan sahsiah pendidik terutama dari segi pergaulan yang sihat, peningkatan jati diri dan pemupukan nilai-nilai profesional keguruan.

 7. Menyelia pengajaran guru pelatih dengan menggunakan Borang Penyeliaan Praktikum PR 1 yang ditetapkan.

 8. Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan/penyeliaan yang kemas kini dan menyerahkannya kepada institut/maktab mengikut jadual kerja yang ditetapkan.

 9. Memaklumkan pengurus sekolah mengenai kemajuan guru pelatih dari semasa ke semasa.

 10. Memantau dan memaklumkan disiplin guru pelatih kepada pengurus sekolah dan pihak institut/maktab dengan segera sepanjang tempoh praktikum.

 11. Berbincang dengan pensyarah pembimbing tentang kes-kes khas guru pelatih yang perlu diberi perhatian segera.

 12. Membuat rumusan bersama-sama pensyarah pembimbing.

Kembali Ke Menu
Peranan dan Tanggungjawab Pengurus Sekolah
 1. Menghadiri taklimat praktikum yang dijalankan oleh pihak institut/maktab.

 2. Menubuhkan Jawatankuasa Praktikum peringkat sekolah.

 3. Mencalonkan guru pembimbing daripada kalangan guru pelatih yang berpengalaman dan bersesuaian.

 4. Memberi taklimat kepada guru pembimbing tentang:

  Program dan pelaksanaan praktikum

  peranan guru pembimbing

 5. Memberi taklimat kepada guru pelatih tentang:

  sejarah, struktur organisasi, pengurusan, peraturan, disiplin dan budaya sekolah

  tugas dan tanggungjawab pengurus sekolah, guru penolong kanan, guru disiplin, guru panitia, guru kokurikulum, guru darjah, guru mata pelajaran, guru tugas khas dan tugas staf sokongan

  latar belakang sosioekonomi murid dan masyarakat tempatan

  tugas dan tanggungjawab guru pelatih di sekolah

  pengelolaan gerak kerja kokurikulum

  maklumat-maklumat lain yang berkaitan

 6. Memberi jadual waktu dan takwim sekolah kepada guru pelatih

 7. Mengawasi tingkah laku guru pelatih dan mengesahkan kehadiran mereka

 8. Memberi tahu secara bertulis kepada pihak maktab berkenaan dari semasa ke semasa tentang guru pelatih:

  tidak menjalankan tugas dengan memuaskan

  tidak hadir tanpa sebab

  kes-kes disiplin

  kes-kes kesihatan dan kemalangan

 9. Menyemak dan mengesahkan rancangan pelajaran dan persediaan mengajar guru pelatih

 10. Mengesahkan kehadiran guru pelatih dengan menandantangani Borang Kehadiran Praktikum

 11. Memastikan guru pembimbing memberi bimbingan dan tunjuk agar berterusan kepada guru pelatih

 12. Mengambil tahu hal-hal berkaitan dengan kebajikan guru pelatih dan membuat tindakan susulan

 13. Memastikan segala tindakan berkaitan dengan pelaksanaan penyeliaan praktikum dilaksanakan dengan sempurna

 14. Memastikan guru pelatih dilibatkan dalam kokurikulum sekolah dalam salah satu daripada unit beruniform/permainan

  Kembali Ke Menu

Kehadiran

 1. Kehadiran guru pelatih dalam praktikum adalah 100%

 2. Guru pelatih dikehendaki melengkapkan kehadiran dalam Fasa I sebelum menjalani latihan mengajar dalam Fasa II.

 3. Sekiranya guru pelatih memohon penangguhan sebahagian tempoh praktikum atas sebab-sebab berikut, mereka hanya dikehendaki menyambung semula dan melengkapkan kehadiran latihan mengajar pada semester berikutnya di sekolah yang akan ditentukan oleh maktab asal (kehadiran kurang daripada 95 peratus)

  1. Cuti Dengan Kebenaran

   Cuti sakit, cuti sakit kerana kemalangan, cuti yang mempunyai surat rasmi dan mendapat kebenaran Pengetua dan Pengurus Sekolah

  2. Cuti yang diberi oleh doktor sebagai pengesahan seseorang pelatih telah bersalin

 4. Sekiranya kehadiran kurang daripada 95% keputusan melengkapkan kehadiran latihan mengajar ditentukan oleh Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Maktab Pendidikan Guru.

 5. Sekiranya guru pelatih memohon penangguhan keseluruhan praktikum (Fasa I dan/atau Fasa II) pelatih berkenaanperlu mengulang praktikum tersebut.

Kembali Ke Menu

Kes Gagal

 1. Sekiranya guru pelatih disahkan gagal dalam praktikum oleh Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Maktab Pendidikan Guru, guru pelatih berkenaan dikehendaki mengulang Fasa II sahaja.

 2. Gru pelatih diberi peluang mengulang praktikum sekali sahaja

Guru pelatih yang gagal atau tidak tamat peraktikum tidak dibenarkan mengikuti KISSB dan diproses penempatannya.

Kembali Ke Menu

Taksiran

 1. Asas taksiran untuk menetapkan prestasi guru pelatih adalah berdasarkan penilaian formatif dan penilaian sumatif.
 2. Penilaian formatif dibuat secara berterusan oleh guru pembimbing dan pesnyarahpembimbing dengan menggunakan Borang PR1
 3. Penyeliaan bersama oleh guru pembimbing dan pensyarah pembimbing dijalankan di akhir Fasa 1 dan Fasa 2 bagi membuat rumusan prestasi pengajaran di bilik darjah dan diikuti dengan penilaian sumatif.
 4. Syarat penentuan keputusan

  Prestasi guru pelatih dalam praktikumdiputuskan mengikut Gred seperti yang ditetapkan dalam Syarat dan peraturan Sistem Peperiksaan dan Penilaian Pendidikan Guru yang dikeluarkan olehLembaga peperiksaan Pendidikan Guru, BPG dan Lulus atau Gagal.

  1. Penentuan Lulus berdasarkan kepada syarat-syarat berikut:
   Kehadiran 100% dalam Ros dan Praktikum
   Lulus dalam kedua-dua major (DPM 1996/1997), major-minor (DPM1998) dan major-elektif atau kedua-dua elektif (DPM tunalihat dan tunadengar) dan pengkhususan-elektif bagi KPLI/KPLD.
  2. Penentuan Gagal berdasarkan kepada syarat-syarat berikut:
   Guru pelatih tidak memenuhi syarat-syarat seperti disenaraikan dalam kategori lulus
   Guru pelatih menunjukkan sikap yang negatif dan tidak mematuhi teguran dan bimbingan pengajaran pembelajaran yang diberikan dari semasa ke semasa
   Melanggar mana-mana peraturan di bawah Akta 174 disabitkan kesalahan
Kembali Ke Menu

ARAHAN UNTUK GURU PELATIH

 1. Tempoh Program Praktikum

Praktikum Fasa I untuk Kursus Diploma Perguruan Malaysia Ambilan ____ akan berlangsung dari ___ hingga ____ (6 minggu) manakala Praktikum Fasa II untuk Kursus Diploma Perguruan Malaysia ____ akan berlangsung dari ____ hingga ____ (16 minggu).

 1. Penempatan

  Guru-guru pelatih ditempatkan di sekolah-sekolah rendah yang berdekatan dengan bandar Sandakan, Kota Kinabatangan, Lahad Datu dan Tawau. seperti yang disenaraikan dalam Lampiran "A". Penempatan adalah berasaskan konsep "melimpah" di mana sekolah-sekolah yang paling hampir dengan maktab akan dipenuhkan terlebih dahulu sebelum sekolah-sekolah di daerah yang lebih jauh dipertimbangkan. Sebarang perubahan adalah tidak sah kecuali dengan kebenaran bertulis Jawatankuasa Praktikum Maktab.

 2. Status Guru Pelatih

  Semasa menjalani praktikum, status guru pelatih kekal sebagai "Guru Pelatih". Mereka menjadi pembantu kepada guru terlatih dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti di sekolah.

 3. Pengangkutan Pergi dan Balik
 1. Di sepanjang tempoh praktikum, guru-guru pelatih yang tinggal di asrama akan disediakan dengan kemudahan pengangkutan oleh pihak Maktab. Sila patuhi jadual kenderaan yang disediakan untuk mengelakkan daripada berlakunya sebarang masalah kepada diri sendiri dan juga pelatih-pelatih lain.
 2. Guru-guru pelatih yang tinggal di luar tidak akan disediakan dengan kemudahan pengangkutan oleh pihak Maktab. Oleh yang demikian, guru-guru pelatih yang berkenaan hendaklah menguruskan pengangkutan sendiri.
 1. Di bawah Arahan Guru Besar

Dalam tempoh praktikum, guru-guru pelatih adalah sepenuhnya di bawah arahan Guru Besar sekolah berkenaan. Dengan demikian, guru-guru pelatih adalah tertakluk di bawah segala peraturan yang terdapat di sekolah-sekolah berkenaan.

Guru-guru pelatih mestilah menganggap dirinya sebagai kakitangan sekolah dan bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukan dalam tempoh praktikum.

 1. Tarikh Melapor Diri

Semua guru pelatih ambilan ____ yang menjalankan Praktikum Fasa II hendaklah melapor diri kepada Guru Besar atau Guru Penolong Kanan sekolah yang ditempatkan pada ____.

Semua guru pelatih ambilan ____ yang menjalankan Praktikum Fasa I hendaklah melapor diri kepada Guru Besar atau Guru Penolong Kanan sekolah yang ditetapkan pada ____.
 1. Bilangan Waktu Mengajar
 1. Guru-guru pelatih diwajibkan mengajar di antara 8 (minimum) hingga 12 (maksimum) waktu seminggu bagi mata pelajaran major sahaja.
 2. Bilangan waktu mengajar bagi major adalah di antara 6 hingga 8 waktu seminggu manakala bilangan waktu mengajar bagi minor adalah di antara 2 hingga 4 waktu seminggu.
 3. Pengajaran berpasangan dijalankan dalam bilik darjah sekurang-kurangnya sekali seminggu dalam Praktikum Fasa I
 4. Tiga salinan jadual waktu, takwim sekolah serta maklumat peribadi pelatih (alamat, nombor telefon dan lain-lain) hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Praktikum selewat-lewatnya seminggu selepas tarikh melaporkan diri di sekolah.
 1. Penyeliaan

  Bilangan penyeliaan bagi praktikum fasa I dan fasa II adalah seperti berikut.

  Praktikum Fasa I

  Pihak Penyeliaan

  Mata Pelajaran

  Jumlah

  Major IMajor II
  Maktab112

  Sekolah

  2

  2

  4

  Bersama

  1

  0

  1

  Jumlah

  4

  3

   

  Praktikum Fasa II

  Pihak Penyeliaan

  Mata Pelajaran

  Jumlah

  Major I

  Major II

  Maktab2

  2

  4

  Sekolah

  4

  4

  8

  Bersama

  1

  0

  1

  Jumlah

  7

  6

   

   

 2. Waktu Bertugas

  Waktu bertugas adalah seperti yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Menepati masa adalah suatu perkara yang amat dititikberatkan dalam praktikum. Guru-guru pelatih mestilah berada di sekolah pada waktu bertugas walaupun pada waktu-waktu tidak mengajar. Dalam aspek ini guru-guru pelatih dikehendaki membuat kerja-kerja berfaedah pada waktu tersebut.

 3. Kehadiran dan Cuti
 1. Kehadiran dalam Praktikum mestilah 100%. Dalam tempoh Praktikum guru-guru pelatih tidak dibenarkan bercuti. Sebarang cuti sakit (yang disahkan oleh pihak perubatan kerajaan atau diakui oleh kerajaan) mestilah diberitahu kepada pihak sekolah dan maktab.
 2. Guru-guru pelatih yang tidak hadir melebihi 5% tempoh Praktikum dikehendaki melengkapkan kehadiran praktikum pada semester berikutnya di sekolah yang akan ditentukan oleh maktab.
 1. Tingkah laku Guru Pelatih

  Guru-guru pelatih harus sedar bahawa mereka sentiasa berada di bawah pengawasan masyarakat, termasuk ibu bapa dan pihak sekolah. Adalah mustahak guru pelatih berhati-hati dan menampakkan sahsiah yang boleh dijadikan teladan. Satu perbuatan yang melanggar tatasusila profesion perguruan amatlah dipandang berat oleh semua pihak dan boleh mendatangkan akibat yang buruk dan menjejaskan kejayaan guru pelatih. Perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian yang serius.

  1. Pakaian dan Tatatertib

   Pakaian mestilah bersih dan kemas. Patuhi peraturan-peraturan yang ditentukan oleh pihak sekolah mengenainya. Rambut harus mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

  2. Tatasusila Ikhtisas

  Guru-guru pelatih harus menunjukkan sifat bertanggungjawab, suka menolong, rajin, bermotivasi dengan tugas yang diberikan. Tatasusila perguruan hendaklah sentiasa dipatuhi.

 2. Perbuatan Mendera Murid

  Adalah menjadi kesalahan yang besar kepada guru pelatih yang menghukum atau mendera murid-murid lebih-lebih lagi dengan cara memukul atau merotan. Sila rujuk masalah murid-murid yang berkenaan kepada pihak sekolah. Guru-guru pelatih juga tidak dibenarkan membawa murid-murid sekolah keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran bertulis dari pihak Guru Besar.

 3. Kes Gagal Praktikum

  Sekiranya guru pelatih disahkan gagal dalam praktikum oleh Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Maktab, guru pelatih berkenaan dikehendaki mengulang Praktikum Fasa II sahaja.

 4. Kursus Induksi Sistem Saraan Baru (KISSB) dan Penempatan

  Guru pelatih yang gagal atau tidak tamat praktikum dilarang mengikut KISSB dan penempatannya ke sekolah tidak akan diproses.

 5. Masalah-masalah Semasa Praktikum

  Sekiranya guru-guru pelatih menghadapi sebarang masalah dalam praktikum dan tidak dapat mengatasinya sendiri, sila rujuk masalah itu kepada pihak sekolah atau maktab.

 6. Hari Terakhir Menjelang Praktikum

Menjelang tamatnya praktikum, guru-guru pelatih hendaklah mengembalikan segala fail, buku, alatan bantu mengajar dan barang-barang yang dipinjam dari pihak sekolah.

Jagalah nama baik sendiri sebagai bakal pendidik dan nama baik Maktab Perguruan Sandakan sepanjang masa.

Sekian, Selamat Menjalani Praktikum.

Kembali Ke Menu