Pangkal
JIP MPSS
Sukatan Pelajaran
Tutorial & Kuiz
Contoh Soalan
Rencana & Nota
Ujian Personaliti
Penyelidikan
Latihan Mengajar
Pautan-Pautan

Sebelum Ini Selepas Ini
Senarai Semak Pemajuan Laman Web

horizontal rule

Senarai semak berikut bertindak sebagai panduan am untuk pemaju-pemaju atau pengurus laman web.

Langkah 1: Mengembangkan Isi Kandungan

 1. Mengenal pasti audiens?
 2. Menyatakan tujuan?
 3. Menggaris kasar isi kandngan?

Langkah 2: Menggaris Kasar Organisasi

 1. Kategori dibentuk?
 2. Carta alir dibina?
 3. Pautan dikenal pasti?
 4. Unsur-unsur umum dikenal pasti dan dimasukkan dalam antara muka (interface)?

Langkah 3: Spesifikasi Navigasi

 1. Navigasi jelas dan logikal?
 2. Pautan kepada homepej pada setiap laman?
 3. Pautan dianotasikan?

Langkah 4: Desain Interface

 1. Prinsip-prinsip asas desain dapat dikenal pasti?
 2. Susun atur laman boleh diramalkan?
 3. Unsur-unsur grafik dihadkan kepada 50k?
 4. Unsur-unsur grafik tidak mengalihkan perhatian daripada isi kangungan?
 5. Unsur-unsur grafik tidak mengganggu dengan kebolehbacaan (readability)?
 6. Unsur-unsur grafik tidak memaksa laman menjadi lebih luas daripada 480 pixels?
 7. Informasi boleh diperolehi dengan kedua-dua cara grafik atau teks?

Langkah 5: Mengeluarkan Muka Surat Web

 1. Muka surat siap dibina sebelum pautan diaktifkan?
 2. Laman web dinilai oleh beberapa pengguna?
 3. Muka surat web dalam laman web diakseskan dari modem?

Langkah 6: Penyelenggaraan Laman Web

 1. Informasi dikenal pasti dan ditarikhkan?
 2. Pautan luar diuji dari masa ke semasa?

 

horizontal rule

Sumber :
The Texas Education Network (TENET)
http://www.tenet.edu