Pangkal
Atas
B & K (I)
Penilaian (I)
Penilaian (2)

Contoh Soalan Esei B & K (I)

horizontal rule

 1. Sebelum seseorang guru dapat memberi bimbingan, dia perlu mempunyai maklumat mengenai muridnya. Huriakan dua jenis teknik bukan ujian yang guru boleh gunakan untuk mengumpul maklumat murid?
 2. Huraikan tiga kemahiran yang harus ada pada seorang kaunselor untuk mengendalikan sesi kaunseling dengan bersesan.
 3. Falsafah Pendidikan Negara menegaskan bahawa sistem persekolahan memberi penekanan kepada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang harmoni dan seimbang. (a) Huraikan empat unsur penting yang berkaitan dengan potensi individu. (b) Terangkan empat contoh iklim sekolah yang dapat menyumbangkan ke arah melahirkan insan yang harmoni dan seimbang.
 4. Guru bimbangan dan kaunseling mempunyai personaliti yang sesuai demi untuk member keyakinan kepada muridnya. Huraikan lima kualiti yang harus dimiliki oleh seseorang guru bimbingan dan kaunseling.
 5. Peranan guru bimbingan sangat penting di sekolah. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan bimbingan? (b) Terangkan EMPAT peranan utama guru bimbingan di sekolah.
 6. Dalam perkhidmatan bimbingan, pendekatan kajian kanak-kanak perlu diketahui oleh guru untuk memudahkannya mengumpul maklumat tentang muridnya. Nyatakan EMPAT pendekatan tersebut dan huraikan DUA daripadanya.
 7. Huraikan cara-cara guru bimbingan mengumpul maklumat murid.
 8. Huraikan LIMA masalah yang sering dihadapi oleh murid-murid yang perlu diberi perhatian oleh kaunselor.
 9. Apakah yang dimuksudkan dengan kaunseling?
 10. Huraikan perkhidmatan-perkhidmatan bimbingan yang terdapat di sekolah.
 11. Jelaskan prinsip-prinsip utama perkhidmatan bimbingan.

 

horizontal rule

Contoh Jawapan Ringkas

horizontal rule

Sebelum seseorang guru dapat memberi bimbingan, dia perlu mempunyai maklumat mengenai muridnya.

Dua jenis teknik bukan ujian yang boleh digunakan untuk mengumpul maklumat ialah:

 

 1. Pemerhatian

  Dalam teknik ini, maklumat boleh didapati dengan cara "ikut serta" atau "tidak ikut serta". Pemerhatian perlu juga dibuat dalam situasi semula jadi tanpa kesedaran seorang yang dikaji.

 2. Temubual

  Pembimbing bersemuka dengan subjek dan bersoal jawab dalam suasana yang mesra

 3. Rekod Anekdot

  Rekod anekdot adalah satu bentuk laporan yang mengandungi catatan tepat dan secara terperinci mengenai seseorang murid yuang sedang diperhatikan oleh guru bimbingan.

 4. Autobiografi

  Guru mendapatkan riwayat hidup yang ditulis oleh murid sendiri

 5. Kad  Kumulatif

Catatan-catatan mengenai peristiwa-peristiwa dan kes-kes tertentu

Back to Top/Kembali ke Atas

horizontal rule

Huraikan tiga kemahiran yang harus ada pada seorang kaunselor untuk mengendalikan sesi kaunseling dengan bersesan.

Tiga kemahiran yang harus ada pada seorang kaunselor ialah

 1. Tingkah laku memberi perhatian

  Kaunselor perlu menjaga cara duduknya (posture), perawakanmuda, pertemuan mata supaya klien dapat menerima kaunselor.

 2. Kemahiran mendengar

  Kaunselor perlu memberi tumpuan pendengaran secara aktif dan cuba memahami perasaan atau masalah klien.

 3. Kemahiran temubual

  Seorang kaunselor boleh membantu kliennya supaya menyatakan isi hatinya. Ia berkeupayaan menggalakkan klien bercerita di samping berkeupayaan mencungkil maklumat daripada klien.

 4. Kemahiran penjelasan

  Seorang kaunselor perlu menggunakan soalan terbuka untuk menggalakkan seorang klien terus bercakap.

Back to Top/Kembali ke Atas

horizontal rule

Falsafah Pendidikan Negara menegaskan bahawa sistem persekolahan memberi penekanan kepada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang harmoni dan seimbang. (a) Huraikan empat unsur penting yang berkaitan dengan potensi individu. (b) Terangkan empat contoh iklim sekolah yang dapat menyumbangkan ke arah melahirkan insan yang harmoni dan seimbang.

(a) Unsur-unsur penting yang berkatian dengan potensi individu:

(i)    Intelek - unsur ini merangkumi

bullethikmah iaitu ilmu yang boleh membawa kepada kebenaran
bulletdaya pemikiran yang lojik, analitis, kreatif dan inovatif
bulletilmu yang bermanfaat

(ii)    Rohani - unsur ini merangkumi

bulletkeyakinan kepada Tuhan
bulletkepercayaan beragama
bulletpenerapan/penghayatan nilai-nilai murni
bulletberbakti dan berkorban
bulletberbudi pekerti mulia

(iii)    Emosi - unsur ini merangkumi

bulletkemantapan emosi
bulletberperasaan tenang menghadapi masalah

(iv)    Jasmani - unsur ini merangkumi

bulletkecergasan fizikal, kebersihan dan kesihatan diri
bulletpenamfaatan anggota tenaga fizikal

(v)    Sosial - unsur ini merangkumi

bullettoleransi
bulletsifat terbuka
bulletbekerjasama
bulletberinteraksi

(b) Contoh-contoh Iklim Sekolah Yang Positif

(i)     Iklim yang terbuka memberi kebebasan kepada pelajar menjelajahi dan meneroka interaksi yang sihat antara pelajar. Pelajar bebas memberi pendapat dan menghormati pendapat orang lain.

(ii)    Iklim yang mesra mewujudkan suasana yang memudahkan persahabatan murid berasa tenteram, ramah, adil, berinisiatif dan berjenaka.

(iii)    Iklim yang memberi galakan pelajar-pelajar menyedari harapan guru dan guru besar serta berusaha untuk mencapainya.

(iv)    Iklim yang tidak mengancam menggalakkan pelajar-pelajar menyedari harapan guru dan guru besar serta berusaha untuk mencapainya.

(v)    Iklim yang tidak menghukum memupuk perkembangan sosio emosi yang sihat bagi pelajar. Pelajar rela menerima danmengikut peraturan.

(vi)    Kepimpinan yang demokratik di kalangan guru besar dan guru-guru dapat menjadi contoh kepada murid-murid memupuk perkembangan sifat-sifat sosial yang positif serta kestabilan emosi pelajar.

Back to Top/Kembali ke Atas

horizontal rule

Guru bimbangan dan kaunseling mempunyai personaliti yang sesuai demi untuk member keyakinan kepada muridnya. Huraikan lima kualiti yang harus dimiliki oleh seseorang guru bimbingan dan kaunseling.

Antara kualiti-kualiti guru bimbingan dan kaunseling  ialah

 1.   mudah didekati

  mudah mesra dan dapat menunjukkan keyakinan serta mudah dipercayai oleh klien

 2. peramah
 3. menepati masa
 4. beramah, jujur dan ikhlas

  menyakinkan klien bahawa ia seorang yang boleh dipercayai dan tiada niat buruk di sebalik setiap pertolongan

 5. berempati

  menjiwai atau cuba merasai apa yang dirasai oleh klien pada masa itu. Dia melakukannya dengan eletakkan dirinya di tempat klien dan cuba merasai masalah klien

 6. berdisiplin kendiri
 7. sistematik
 8. mudah senyum
 9. hormat dan menerima tanpa syarat

  tidak membuat penghakiman atau penilaian terhadap klien dan menghormati pandangan klien

 10. kerahsiaan - dapat menyimpan rahsia
Back to Top/Kembali ke Atas

horizontal rule

Peranan guru bimbingan sangat penting di sekolah. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan bimbingan? (b) Terangkan EMPAT peranan utama guru bimbingan di sekolah.

(a)    Maksud bimbingan

 1. Suatu proses menolong individu-individu untuk memahami diri mereka dan dunia mereka.
 2. Bimbingan ialah bantuan atau pertolongan yang diberi kepada pelajar-pelajar biasa atau normal yang sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan mental, sosial, intelek, fizikal, emosi, kejiwaan dan kerohanian.
 3. Bimbingan ialah sebarang bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada pelajar dengan betul.

(b)    Peranan utama guru bimbinagn di sekolah

 1. sebagai penghubung dengan guru lain, murid, ibu bapa dan masyarakat dari segi
bulletkerjaya
bulletmelanjutkan pelajaran
bulletperibadi dan tindkah laku
bulletpenyalahgunaan dadah

    ii.    sebagai pakar rujuk kepada guru biasa, murid dan ibu pada mengenai:

bulletkerjaya
bulletpelajaran
bulletsosial
bulletperibadi

    iii.   mengadakan kaunseling individu atau kelompok mengenai:

bulletkerjaya
bulletperibadi
bulletsosial

    iv.   merancang dan mengembangkan aktiviti-aktiviti dalam program bimbingan melalui:

bulletkelab bimbingan dan kaunling

    v.    membuat penilaian murid dengan menggunakan pelbagai cara dan teknik

    vi.   merujukkan masalah kepada sumber-sumber khusus seperti :

bulletdadah : PEMADAM
bulletjenayah : Polis
Back to Top/Kembali ke Atas

horizontal rule

Dalam perkhidmatan bimbingan, pendekatan kajian kanak-kanak perlu diketahui oleh guru untuk memudahkannya mengumpul maklumat tentang muridnya. Nyatakan EMPAT pendekatan tersebut dan huraikan DUA daripadanya.

Empat pendekatan kajian kanak-kanak dan huraiannya.

(i)    Pendekatan Ujikaji

bulletcara mendapatkan kepastian mengenai sesuatu benda atau perkara berdasarkan kelakuan semula jadi
bullet2 kumpulan - kumpulan terkawal dan kumpulan ujikaji
bulletmemerlukan hipotesis
bulletpenilaian - sebelum ujian (pretest) dan selepas ujian (posttest)

(ii)    Pendekatan Membujur

bulletsubjek yang dikaji diperhatikan dalam jangka masa yang panjang untuk menilai perubahan tingkah lakunya
bulletkajian ini meliputi pemerhatian tentang individu atau kumpulan
bulletdapat memberi maklumat terperinci mengenai perubahan tingkah laku
bulletmemakan masa yang lama dan belanja yang banyak
bulletcontoh: mengkaji kanak-kanak dari lahir hingga ke 5 tahun

(iii)    Pendekatan Rentasan

bulletcara mengkaji subjek yang mewakili peringkat-peringkat umur kanak-kanak
bulletcontohnya diambil sampelan kanak-kanak peringkat umur Tadika, satu sampel peringkat umur sekolah rendah dan seterusnya.
bulletperubahan-perubahan dalamperkembangan diukur dengan membandingkan perlakuan mereka dari satu peringkat umur ke peringkat umur yang lain
bulletkajian ini ringkas dan menjimatkan

(iv)    Kaedah Klinikal

bulletdigunakan oleh pakar-pakar dalam kes-kes di mana kanak-kanak berkenaan menghadapi kesulitan atau masalah yang serius untuk menyesuaikan diri dalam aspek mental, emosi atau sosial - baik di sekolah ataupun di rumah
bulletkaedah ini digunakan untuk orang perseorangan bertujuan sebagai diagnosis dan pemulihan
bulletahli psikologi dan psikiatri selalu menggunakan kaedah ini
bulletmengambil tahun sejarah hidup dan latar belakang kanak-kanak
bulletmaklumat juga boleh didapati dengan cara temuduga, ujian kecedasan, bacaan, mionat, kematangan emosi, sahsiah dll.
Back to Top/Kembali ke Atas

horizontal rule

Cara-cara guru bimbingan mengumpul maklumat murid.

 1. Pemerhatian - melalui pelbagai cara dan teknik, guru dapat mencari kebaikan dan kelemahan murid, memerhatian dan menentuan faktor-faktor yang menyebaban sesuatu tingkah laku dan membuat pemerhatian yang tepat tentang reaksi murid yang diperhatikan di dalam situasi yang tertentu.
 2. Laporan daripada pihak tertentu - melalui pendaftaran dan klasifikasi murid, rekod kedatangan, suat-surat kebenaran, laporan ibu bapa, laporan guru, rekod kesihatan dan latihan fizikal, kad-kad khusus dan kad-kad kumulatif dan lain-lain.
 3. Rekod anekot/peristiwa - penyataan fakta tentang tingkah laku yang diperhatikan dalam bentuk bertulis, mengandungi ringkasan tentang masa/peristiwa mengenai murid dan tindakannya.
 4. Temuramah - temu bual antara guru bimbingan dengan pelajar berkenaan, ibu bapa/penjaga, rakan sebaya, guru dan pihak lain - untuk mendapatkan pelbagai maklumat.
Back to Top/Kembali ke Atas

horizontal rule

Masalah yang sering dihadapi oleh murid-murid yang perlu diberi perhatian oleh kaunselor.

(i)    Disiplin

bulletmelanggar peraturan: contohnya - ponteng, merokok, mengugut dan mencuri
bulletmemusnahkan harta benda sekolah
bullettidak hormat pada guru

(ii)    Akademik

bulletkelemahan-kelemahan pelajaran
bulletkurang minat dan aspirasi
bulletperuntukan masa belajar
bulletgangguan dalam pelajaran
bulletujian dan peperiksaan

(iii)    Kerjaya

bulletmemilih kerjaya
bulletpertentangan antara bakat, minat dan kebolehan
bulletpersediaan/pencapaian kelayakan yang sesuai

(iv)    Keluarga

bulletkeretakan rumah tangga
bulletkemiskinan
bullettidak bernasib baik (disadvantaged)

(v)    Fizikal

bulletKesihatan
bulletpenyakit
bulletkecacatan deria
bulletwarisan baka

(vi)    Emosi

bulletgangguan emosi akibat beberapa faktor seperti sikap kendiri negatif, rendah diri, kurang yakin diri, cepat marah dan pesimis

(vii)    Sosial

bulletkeahlian kumpulan sebaya
bulletpenyesuaian diri
bulletperbezaan nilai antara keluarga, masyarakat dan sekolah

(viii)    Dadah

bulletpenagihan dadah
bulletingin cuba
bulletpengaruh rakan sebaya
bulletmasalah peribadi dan keluarga

(ix)    Peribadi

bulletmasalah bercinta
bulletmasalah kejantinaan
bulletmasalah perkebangan dan pertumbuhan diri

(x)    Pengaruh Kebudayaan Asing

bulletlagu-lagu rock
bulletpakaian
bulletfesyen rambut
Back to Top/Kembali ke Atas

horizontal rule

Apakah yang dimuksudkan dengan kaunseling?

 1. Proses interaksi memahami diri dan persekitaran sehingga boleh membuat pilihan yang sesuai dengan diri sendiri
 2. Perhubungan professional untuk menolong murid-murid memahami diri sehinga dapat membuat pilihan yang sesuai dengan diri sendiri.
 3. Merupakan pertemuan/proses hubungan bersemuka (face to face relationship) yang bertujuan membantu klien membuat penyesuaian dan keputusan yang berkesan dalam menggunakan sumber-sumber yang ada.
 4. Kauseling adalah pertemuan bersemuka di antara dua pihak, iaitu satu pihak yang berpengalaman ikhtisas dan terlatih ang digelar sebagai kaunselor dan pihak kedua yang memerluan bantuan, iaitu klien.
Back to Top/Kembali ke Atas

horizontal rule

Perkhidmatan-perkhidmatan bimbingan yang terdapat di sekolah?

(i)    Bimbingan peribadi

bulletpenyesuaian diri
bulletsosial dan persekiaran
bulletemosi
bulletkesihatan
bullettingkah laku kendiri

(ii)    Bimbingan kerjaya

bulletpemilihan pekerjaan
bulletmaklumat mengenai pekerjaan
bulletpersediaan
bulletcita-cita ibu bapa / diri
bulletlawatan, cermah dan media masa

(iii)    Bimbingan pelajaran

bulletsecara individu/kumpulan
bulletcara belajar yang berkesan
bulletpemilihan mata pelajaran yang bersesuaian
bulletkeperluan pelajaran masa kini
bulletpenyelesaian masalah-masalah yang berkaitan
bulletpeluang-peluang pelajaran yang berkaitan

(iv)    Kaunseling

bulletmengadakan sesi keunseling sama ada secara individu atau kelompok
bulletmasalah peribadi/tingkah laku
bulletmasalah sosial
bulletmasalah penyalahgunaan dadah
bulletmasalah pelajaran
bulletmasalah disiplin

(v)    Bimbingan mencegah penyalahgunaan dadah melalui

bulletceramah
bulletrisalah/poster
bulletbengkel
bulletpameran
bulletusaha mengenali pelajar yang ada gangguan emosi, disiplin dan lain-lain.
Back to Top/Kembali ke Atas

horizontal rule

Jelaskan prinsip-prinsip utama perkhidmatan bimbingan.

 1. Melatih/mendidik pelajar ke rah perkembangan kendiri mereka - mempelajari pengalaman, nilai-nilai, sikap dan perlakuan yang boleh diteria oleh masyarakat
 2. Membuka peluang kepada semua individu - memberi peluang kepada setiap pelajar mendapat perkhidmatan bimbingan
 3. Mengakui hak setiap pelajar untuk mendapatkan bimbingan - setiap pelajar berhak mendapat sokongan dan bimbingan apabila diperlukan
 4. Memenuhi keperluan-keperluan elajar - melayani keperluan-keperluan pelajar bagi perkembangan potensi-potensi dan kebolehan-kebolehannya
 5. Menolong pelajar memahami dirinya dan orang lain dengan mendalam - menjelajah tujuan-tujuan hidupnya dan menolongnya merancang dan memilih jalan hidupnya dengan berkesan.
 6. Menjadikan pelajar lebih bertanggungjawab dan dapat menyesuaikan diri - memahami implikasi tindakan-tindakan sekrang dan jangka masa panjang
 7. Menolong setiap pelajar menyedari kelemahan-kelemahannya dan memberi fokus kepada kelebihan yang ada padanya
 8. menjadi penghubung dengan pihak awam, ibu bapa dan guru-guru sekolah untuk melibatkan diri dalam rancangan bimbingan di sekolah
 9. menjadi pemimpin dan ketua kumpulan guru-guru di dalam aktiviti-aktiviti bimbingan sekolah
 10. menolong ibu bapa sebagai orang tengah di antara rumah dan sekolah
Back to Top/Kembali ke Atas

horizontal rule

Pangkal ] Atas ] [ B & K (I) ] Penilaian (I) ] Penilaian (2) ]
Revised: November 14, 2010.
Kembali Ke Atas