Pangkal
Atas
B & K (I)
Penilaian (I)
Penilaian (2)

Contoh Soalan Pengujian & Penilaian (II)

horizontal rule

Contoh 1.

(a) Nyatakan DUA jenis graf. (4 markah)

Skor Kekerapan Pangkatan Sebenar
40 1 1
38 1 2
37 5 X

(b) Berdasarkan jadual di atas berikan pangkatan sebenar X. (1 markah)

Ujian Geografi

Min 75
Sisihan Piawai 5

(c) Seorang murid yang mengambil ujian Geografi mendapat markah mentah 85. Berdasarkan jadual di atas

 1. kira markah z murid tersebut. (1 markah)
 2. Berikan tafsiran tentang pencapaiannya. (2 markah)

(d) Nyatakan TIGA garis panduan yang perlu dipatuhi semasa guru menyediakan ujian jenis aneka pilihan. (3 markah)

Contoh 2.

(a) Nyatakan satu fungsi untuk setiap ujian berikut: (4 markah)

 1. ujian rujukan norma
 2. ujian tara
 3. ujian rujukan kriteria
 4. ujian perlakuan

(b) Huraikan tiga cadangan untuk meningkatkan kebolehpercayaan sesuatu ujian. (6 markah)

Contoh 3.

Jadual berikut menunjukkan keputusan Ujian Matematik lima orang murid bagi Semester 1 dan 2.

Murid Ujian Matematik Semester 1 Ujian Matematik Semester 2
Cin Far 72 88
Sen Cai 50 62
Pa Yah 90 64
Ah 5 70 88
G Tek 68 68

Berdasarkan jadual di atas, jawab soalan-soalan berikut:

 1. Cari julat bagi ujian Semester 1 dan 2. (2 markah)
 2. Cari min bagi ujian Semester 1 dan 2. (2 markah)
 3. Cari sisihan piawai ujian Matematik Semester 1 dan 2. (5 markah)
 4. Bandingkan prestasi murid dalam kedua-dua ujian tersebut dan berikansatu sebab untuk menyokong jawapan anda. (3 markah)
Contoh 4.
 1. Dalam UPSR mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik diuji dalam bentuk soalan aneka pilihan.

  Jelaskan empat sebab ujian aneka pilihan sesuai bagi penilaianpencapaian ketiga-tiga mata pelajaran ini. (12 markah)

 2. Berikut adalah jadual taburan markah mata pelajaran Matematik yang dicapai oleh kelas Cikgu Mari dalam satu ujian bulanan.
Kelas skor Kekerapan (f) Titik tengah (x) fx
48 - 52 4    
53 - 57 6    
58 - 62 10    
63 - 67 20    
68 - 72 10    
  N =   Sfx =
 1. Lengkapkan jadual taburan kekerapan di atas. (6 markah)
 2. Cari nilai min bagi taburan tersebut. (3 markah)
 3. Berdasarkan kepada nilia-nilai min, median dan mod bagi taburan tersebut, Cikgu Mari telah mendapati lakaran lengkungan kekerapan seperti berikut:

wpe1E.jpg (3478 bytes)

Kelas skor

Apakah yang dapt ditafsirkan daripada lakaran di atas? (4 markah)

Contoh 5.
 1. Huraikan empat perbezaan di antara ujian objektif dan ujian subjektif. (8 markah)
 2. Skor Titik Tengah (x) Kekerapan (f) fx
  45 - 49   3  
  50 - 54   4  
  55 - 59   6  
  60 - 64   10  
  65 - 69   7  
      N = 30 Sfx =
 1. Jadual di atas menunjukkan skor yang diperolehi oleh 30 orang murid dalam satu ujian.

  1. Lengkapkan ruang kosong x dan fx.
  2. Kirakan min bagi ujian tersebut. Tunjukkan langkah kiraan anda.
Kembali Ke Atas